Projekt pågående

Digitalt verktyg för planering av transportinfrastruktur i stadsmiljöer

GR deltar i ett projekt som ska utveckla analysmetoder för att väga in flera perspektiv vid planerade infrastrukturprojekt i stadsmiljöer.

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för att förutse potentialer och känsligheter kopplat till infrastrukturella förändringar i stadsmiljöer. Verktyget ska integrera socioekonomiska analysmetoder med metoder som hanterar grön infrastruktur, inklusive ekologiska samband och ekosystemtjänster, och kulturhistoriska värden och funktioner.

Finansiär

Projektet finansieras Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).

Fördjupning

Projektet är upplagt för att på ett effektivt sätt omsätta ny vetenskaplig kunskap om stadsplanering, digitalisering och konsekvensanalys i ett operativt verktyg riktat till trafikplaneringens aktörer vid såväl Trafikverket, regioner och kommuner som hos teknikkonsulter.

GR kommer bidra med ett praktiknära perspektiv genom att det utvecklade verktyget testas av regionala och kommunala planerare, med stråket Göteborg-Borås som fallstudie.

Läs mer om projektet på Chalmers webbplats. Länk till annan webbplats.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider.

Kontakt

I korthet

Pågår

1 januari 2022 – 31 december 2023

Fullständigt projektnamn

Framtagande av ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av transportinfrastruktur i stadsmiljöer

GR:s roll

Projektpart, medverkande, utförare

Projektägare

Chalmers tekniska högskola

Medverkande

Trafikverket, Calluna AB, Norconsult, Göteborgsregionen

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Länkar, externa webbplatser

Projektsida hos Chalmers Länk till annan webbplats.

Uppdaterad