Projekt pågående

Urbana stationssamhällen –realisering av potentialer i stationsnära områden

Stationsnära områden har ofta både stora potential och komplexa utmaningar. Nu testas en analys- och utvärderingsmetod tillsammans tre kommuner i Göteborgsregionen. Analysresultat väntas bli ett viktigt beslutsunderlag i kommunernas och Trafikverkets gemensamma planering och utveckling av framtida stationsområden och -samhällen i Sverige.

Syfte och mål

Projektet kommer att resultera i en arbetsmetodik som bland annat kommuner kan använda för planering och utveckling av stationsnära områden. I det avslutade projektet Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet (2020-2022) utvecklades en analys- och utvärderingsmetod som nu testas nu i praktiken tillsammans tre kommuner i Göteborgsregionen.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling av stationssamhällen. Metodens resultat ger beslutsstöd och underlag för samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Finansiär

Trafikverket

Fördjupning

Stationsnära områden har ofta både stora potential och komplexa utmaningar. En järnväg kan innebära möjligheter till resor, förtätning och ett mer levande stationssamhälle. Samtidigt innebär en järnväg en fysisk barriär med ökat buller och vibrationer. Stationsområden är även komplexa eftersom aktörer på kommunal, regional och nationell nivå är involverade och kan ha olika uppdrag och mål.

Metoden som används utgår från GIS-analyser och indikatorer kopplade till Agenda 2030:s mål 11, Hållbara städer och samhällen. Resultatet förväntas leda till insikter om möjliga konflikter och synergier mellan sociala, ekonomiska och ekologiska effekter men också mellan Trafikverkets och kommunernas uppdrag och mål.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat när projektet är slut.

Kontakt

I korthet

Pågår

2022– 2024

GR:s roll

Projektledning, utförare

Projektägare

Urban Futures

Medverkande

Göteborgsregionen (GR), Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggteknik vid Högskolan Dalarna och Urbana och regionala studier vid KTH

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Länkar, externa webbplatser

Projektwebbplats Urban Futures Länk till annan webbplats.

Uppdaterad