Projekt pågående

PRIIS – Gemensamt utförarregister inom IFO och funktionsstöd

Projektet syftar till att utveckla ett IT-stöd för att säkerställa korrekt hantering av köp från privata utförare av vård och boende. IT-stödet har fått namnet PRIIS – Placering Register Inköp I Samverkan.

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom ett gemensamt utförarregister säkerställa korrekt hantering av köp från privata utförare av vård och boende. Systematisk uppföljning av leverantörer kommer att genomföras för att säkerställa att verksamheterna är av god kvalitet. PRIIS ska skapa förutsättningar för effektiva arbetsprocesser, på sikt ska detta även minska kostnaderna. Syftet med projektet är även att kommunerna gemensamt ska kunna påverka och driva utvecklingen framåt inom området.

Projektets övergripande mål:

  • Utveckla ett gemensamt IT-stöd avseende leverantörer för vård och boende inom IFO och funktionsstöd.
  • IT-stödet ska skapa förutsättningar för att utveckla samarbetet mellan kommunerna gällande placeringsorganisation och ramavtal.
  • Systemet ska samla information om leverantörer för att säkerställa att de kontrolleras och följs upp enligt det ansvar som kommunerna har.

Finansiär

Projektet finansieras av deltagande kommuner.

Fördjupning

Köpt vård och boende är en stor utgiftspost för kommunerna. En del drivs i egen regi men en stor del köps in från externa leverantörer. Kommunerna har ansvar för att matcha insats utifrån behov, säkra att den person som behöver insatsen erbjuds stöd med hög kvalitet och till ett rimligt pris. För det krävs ett systematiskt arbete vilket ett gemensamt utförarregister är tänkt att kunna erbjuda.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt eftersom projektet fortskrider. Projektet arbetar för att så tidigt som möjligt leverera tillräckligt med funktionalitet som tillfredsställer användarnas behov.

Kontakt

Sju personer sitter runt ett bord med datorer och papper.

I korthet

Pågår

2023–2025

GR:s roll

Projektägare och projektledare

Medverkande

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tjörn och Öckerö.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3.. God hälsa och välbefinnande.


Uppdaterad