Projekt pågående

Samverkan för genomförande av kommunal klimatanpassning

Göteborgsregionen ligger i det område i Sverige med högst risk för klimatrelaterade olyckor i form av ras, skred, erosion och översvämning. En del av ansvaret för att klimatanpassa våra samhällen ligger på kommunerna. Samtidigt vittnar kommunerna om stora utmaningar med att gå från ord till handling.

Syfte och mål

Projektet Samverkan för genomförande av kommunal klimatanpassning genom policylabb (SamLab) ska genom utveckling av policy och processer bidra till att tackla organisatoriska utmaningar i kommunernas klimatanpassningsarbete.

Syftet är att underlätta genomförande av kommunal klimatanpassning genom att utveckla samverkan, dels internt inom kommunen, dels externt gentemot fastighetsägare.

Projektets mål är att tillsammans med deltagande kommuner utveckla policyer kring arbetssätt, rollfördelning, prioritering och hantering av målkonflikter i klimatanpassningsarbetet. Detta arbete ska leda till allmänna policyrekommendationer som kan tillämpas av kommuner nationellt. Projektet ska också leda till långsiktiga samverkansforum för diskussion och erfarenhetsutbyte om klimatanpassning.

Projektet har tre delmål:

  • Utveckla arbetssätt, rollfördelning, prioritering och hantering av målkonflikter i kommunernas klimatanpassningsarbete.
  • Etablera långsiktiga samverkansforum för diskussion och erfarenhetsutbyte om klimatanpassning.
  • Utveckla allmänna rekommendationer utifrån erfarenheter i projektet.

Finansiär

Projektet finansieras av Formas.

Fördjupning

Göteborgsregionen ligger inom det område i Sverige med högst risk för klimatrelaterade olyckor i form av ras, skred, erosion och översvämning. För att kunna hantera de nya förutsättningar som ett klimat i förändring innebär, måste vi klimatanpassa våra samhällen och våra verksamheter. Detta är ett relativt nytt arbetsområde, där vi saknar erfarenhet och kunskap och där strukturer och strategier i våra organisationer kan utgöra hinder och skapa målkonflikter. För att hantera detta krävs heltäckande strategier för genomförande av rättvisa klimatanpassningsåtgärder.

En viktig del av ansvaret för klimatanpassningens genomförande i Sverige ligger på kommunerna som samtidigt vittnar om stora utmaningar med att gå från ord till handling. Projektet fokuserar på utmaningar i den kommunala organiseringen av arbetet och syftar till att långsiktigt säkerställa genomförande av klimatanpassningsarbete i kommunerna.

I SamLab samlas forskare och specialister på klimatanpassning och stadsutveckling från Chalmers tekniska högskola tillsammans med experter på hållbar systemomställning och policyinnovation från forskningsinstitutet RISE. Tillsammans bygger de policylabb där beslutsfattare från tre kommuner i Göteborgsregionen får möjlighet att ta sig an och utveckla frågor kring förvaltningsövergripande arbetssätt.

Projektet kommer i ett första steg genomföra intervjustudier som belyser både strukturella hinder som möjliga synergier. Input från intervjustudierna ska sedan, tillsammans med identifierade goda exempel på organisering och arbetssätt, ligga till grund för utformningen av workshops som ska mynna ut i testversioner av policyer. Arbetet sker i två parallella policylabb där det ena fokuserar på kommunernas interna samverkan och det andra på kommunernas samverkan med externa markägare. Policyerna kommer därefter att testas med hjälp av medverkande kommuner och resultaten analyseras och vidareutvecklas inom projektet.

Resultatet blir systematiska och förvaltningsövergripande arbetssätt som underlättar genomförande av klimatanpassningsåtgärder, etablering av forum för samverkan mellan kommun och markägare, samt rekommendationer för policyutveckling som kan spridas till fler kommuner.

Kontakt

I korthet

Pågår

1 november 2023 – 31 oktober 2025

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Chalmers tekniska högskola, RISE Research Institutes of Sweden

Medlemskommuner: Göteborgs stad, Kungsbacka kommun och Stenungsunds kommun

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Länkar, externa webbplatser

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Uppdaterad