Artikel

”Digitalisering är ju en metod för verksamhetsutveckling!”

Socialcheferna i Göteborgsregionen vill öka takten i arbetet med digitalisering. Inför 2021 pekade de bland annat ut tre områden som samarbetet i regionen skulle fokusera på. Vad har hänt under det gångna året – och vad är på gång i övrigt inom det här området?

De tre områden som socialcheferna ville fokusera på var följande:

  • Stöd som ökar kommunernas möjlighet att införa teknik och e-tjänster på bred front i organisationen. Syftet är ökad effektivitet och kvalitet vid införandet inom vård och omsorg med ett särskilt fokus på äldreomsorgen.
  • Stöd i att utveckla professionella, digitala samtal. Syftet är ökad kvalitet, effektivitet och trygghet för både invånare och kommunal verksamhet i olika former av digitala möten.
  • Kompetensutveckling för chefer med fokus på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

Breddinförande av teknik och e-tjänster

När det handlar om stöd när teknik och e-tjänster ska införas på bred front i organisationen har målet varit att ta fram en processbeskrivning för hur kommunerna kan gå till väga. En arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna har kartlagt de breddinföranden kommunerna kommer att eller ser behov av att genomföra det närmaste året. Syftet har varit att hitta synergieffekter och möjligheter till samverkan över kommungränserna. Gruppen har arbetat med att bygga ett paket av stödjande material (metoder, mallar och arbetssätt) som ska möjliggöra en smidig process vid breddinföranden. Alla kommuner i Göteborgsregionen kommer att kunna ta del av materialet.

– De tio kommuner som har deltagit har genom detta samarbete kunnat diskutera, reflektera, lära av varandra, få energi och framförallt se att de inte är ensamma. För om något har kommit fram i det här arbetet så är det hur ensamma vissa av dessa digitaliseringsstrateger är och känner sig. Därför är samverkan genom GR oerhört viktig. Det här arbetet hade förmodligen inte kunnat göras på hemmaplan. Dessutom har få av dessa personer någon expertkunskap om hela processen i ett breddinförande. Men digitaliseringen rullar obönhörligen på med tusen detaljer som måste lösas innan nästa steg kan tas och här har de definitivt fått stöd av varandra, säger GR:s Monica Wallström som lett arbetsgruppen.

Digitala möten: sekretess, juridik och pedagogik

Hon har även lett en annan arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna, som har arbetat med digitala samtal. Syftet har varit att öka kvaliteten, effektiviteten och tryggheten för både invånare och kommunal verksamhet vid digitala möten. Gruppen har tagit fram en processbeskrivning med praktisk vägledning till kommunernas personal för hur digitala möten ska genomföras med god kvalitet. Arbetet har bland annat berört frågor som sekretess, juridik och pedagogik. Gruppen har byggt ett paket av stödjande material (metoder, mallar och arbetssätt). De håller också på att ta fram en digital utbildning som ger stöd i hur professioner kan genomföra säkra interna och externa digitala möten. Både stödmaterial och utbildning kommer att finnas tillgängliga för alla kommuner i Göteborgsregionen.

– Även den här gruppen har fått möjlighet att diskutera, reflektera och lära av varandra. De har kunnat bygga ett bättre material tillsammans än vad de hade kunnat göra själva på hemmaplan och de har sparat både tid och fått kontakt med andra med samma arbetsuppgifter, säger Monica.

Kompetensutveckling: Att leda kontinuerlig digital transformation

När det gäller det tredje fokusområdet – kompetensutveckling för chefer – så gick 40 personer en utbildning på kvartsfart hösten 2021. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och genomfördes på uppdrag av Göteborgsregionen av Institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet. Syftet var att öka förståelsen hos chefer inom vård och omsorg för digitaliseringens möjligheter och höja kompetensen i att leda förändringsarbete för att effektivt tillvarata dessa möjligheter.

– Vi har sett att kommunerna efterfrågar utbildningar i att leda digital transformation som riktar sig till olika nivåer i organisationen. I vår genomför vi en ny utbildningsomgång med start den 8 april, som riktar sig till chefer och strateger. Även dessa utbildningar ges av Institutionen för tillämpad IT och bland annat av professor Johan Magnusson som är ledande i landet inom ämnet, berättar Karin Westberg som är utbildningsledare på GR.

Våra aktuella utbildningar

Mölndals stad – en föregångare

I Mölndals stad har man tidigare genomfört motsvarande utbildning för chefer på strategisk nivå. Dessa erfarenheter tas nu tillvara när utbildningen erbjuds samtliga kommuner i Göteborgsregionen.

”Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling”
En intervju med Annika Samuelsson, digitaliserings- och IT-chef i Mölndals stad.

Framdrift genom utbildning: Reflektioner kring utbildning som verksamhetsutveckling Länk till annan webbplats.
En rapport från Göteborgs universitet som handlar om kursen som gavs i Mölndal.

Vad händer 2022?

Socialchefsnätverket på GR har tagit ett inriktningsbeslut i syfte att kunna fortsätta arbeta med de utpekade fokusområdena. Kommunerna har fått nationella medel som kan användas för gemensamma särskilda satsningar såsom utbildning, stöd i implementering av välfärdsteknik eller liknande. Men ännu är inget beslut fattat om hur dessa medel ska användas.

Sandra Goll-Rasmussen är digitaliseringsstrateg på VästKom, där hon har ett särskilt uppdrag att stödja Göteborgsregionen och de 13 medlemskommunerna.

– Vi behöver se över våra processer för styrning, ledning och organisering för att skapa stödjande strukturer och vi behöver bryta ner det till det verksamhetsnära, löpande förbättringsarbete som kommunerna är så bra på. Digitalisering är ju en metod för verksamhetsutveckling! Så socialchefernas samarbete i de frågor som är viktiga för just dem är ett steg i rätt riktning. Digitalisering behöver ses som ett lager som breder ut sig över alla verksamhetsområden, det går inte att lösa enskilt. Därför satsar vi även på utbildningar för chefer och strateger för att skapa förutsättningar för den digitala transformationen, säger Sandra.

Exempel på andra regionala satsningar

Parallellt pågår det i Göteborgsregionen även andra satsningar där den gemensamma nämnaren är digitalisering. Ett exempel är Testbädden AllAgeHub Länk till annan webbplats. som syftar till att öka kunskapen och användningen av välfärdsteknik för äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal. I projektet sker en samverkan mellan näringsliv, kommuner, civilsamhäll och akademi. Runt om i kommunernas verksamheter och civilsamhället etableras testmiljöer. Dessa leds av utsedda testledare i respektive kommun. Utifrån identifierade behov hos användaren, sker en sökning efter matchande lösning. I AllAgeHub:s funktion som en brygga mellan behovsägare och näringslivet, prövas olika arbetsformer som till exempel leverantörskonferens för kommuner och företag, den digitala tjänsten ”Matcharenan”, WebbExpo (där företag kostnadsfritt kan publicera sina produkter/tjänster inom det välfärdstekniska området) och Välfärdsbibliotek.

Under projekttiden tas en testbäddsmodell fram med stödmaterial, vilket ska fungera som verktyg för kommunerna inför och under hela testprocessens alla faser. Modellen ska kunna användas av kommuner, även efter projektets avslut 2023.

Projektet Digitala hjälpmedel i samverkan Länk till annan webbplats. är ett gemensamt initiativ av Västra Götalandsregionen och VästKom. En gemensam modell arbetas fram för hur ett gemensamt sortiment av digitala hjälpmedel ska kunna tillhandahållas av Hjälpmedelscentralen i länet.

En satsning som också kan vara värd att nämna i sammanhanget är projektet Digital mognad, som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det går ut på att mäta organisationens digitala mognad med hjälp av verktyget DiMiOS. Digital mognad definieras som organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. DiMiOS ger organisationen möjlighet att jämföra sig med andra inom offentlig sektor och lära av andras digitala initiativ. Elva kommuner i Göteborgsregionen deltar i projektet.

Projektet Digital mognad Länk till annan webbplats.

Digital mognad i offentlig sektor – utökad rapport 2021 Länk till annan webbplats.

Digital transformation – en av Göteborgsregionens utmaningar

Digital transformation är en av de sex utmaningar som GR pekar ut i Strategisk inriktning 2020–2023, som ett område som kommunerna i Göteborgsregionen gemensamt behöver fokusera på att möta under de kommande åren.

Det handlar det bland annat om att öka den digitala kompetensen, främja digitala innovationer samt omvandla digitala strategier till handling. Dessutom behöver arbetsmarknadens förmåga att hantera omställningen stärkas. Digital transformation handlar inte främst om teknisk utveckling eller införandet av digital teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. För att lyckas med detta krävs genomgripande insatser: ett tydligt ledarskap för förändring, andra sätt att organisera arbetet, fördjupade samarbeten som klarar en hög komplexitet samt nya metoder för att utveckla produkter och tjänster.

Temagrupp Digitalisering

Inom det sociala området är det GR:s socialchefsnätverk som beslutar om prioriteringar och det finns en särskilt utsedd grupp som driver digitaliseringsfrågan: Temagrupp Digitalisering. Det är de som har beslutat om de tre fokusområdena breddinförande, digitala möten och kompetensutveckling.

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad