Rapport

Förbättrat stöd till föräldrar
med barn i samhällsvård

Detta är en sammanfattning av projektet Förälder på avstånd. Syftet med detta treåriga forsknings- och utvecklingsprojekt var att förbättra det stöd som föräldrar har laglig rätt till när deras barn bor i familjehem, HVB eller särskilt ungdomshem.

En slutsats i rapporten är att föräldrar riskerar att inte få det stöd, råd och hjälp som de har rätt till och inte heller bli involverade om inte socialtjänsten förtydligar hur det ska gå till i varje enskilt ärende.

Det finns inga kunskapsunderlag som stödjer att föräldrar generellt bör finnas på så nära eller så långt avstånd som möjligt under en placering – det avgörs istället av ärendets karaktär. Bedömningen av vilken roll som föräldern kan ha och vilket behov av stöd och anpassningar som finns, är en färskvara. Bedömning behöver därmed ske kontinuerligt inför, under och efter en placering. Vem som ger stödet bör också se olika ut beroende på förälderns egna resurser, i form av socialt och professionellt nätverk.

Ett genombrottsprojekt där ett 20-tal nya arbetssätt testades

Projektet var designat enligt ”genombrottsmodellen”, vilket innebar att varje kommun skapade ett team som hade i uppdrag att initiera och testa nya arbetssätt. I teamen engagerades ett 60-tal nyckelpersoner från socialtjänstens olika enheter som möter barn och föräldrar.

Förbättringsarbetet stöttades och följdes av forskare. I början av projektet genomförde de en inventering som visade att nästan alla föräldrar bedöms behöva stöd, men att de inte får det stöd de behöver, eller att det är oklart om de får det.

Under projektet testade de sju kommuner som deltog i projektet ett 20-tal nya arbetssätt som bland annat handlade om förbättrad information, planering av umgänge och krisstöd. En kommun stärkte även sitt familjehemsarbete, med fokus på relationen mellan familjehem och föräldrar.

Förutom nya arbetssätt, upplevde deltagarna att projektet bidrog till ett nytt förhållningssätt till föräldrar.

Föräldrarna vill involveras

De fokusgruppsintervjuer som forskarna genomförde med medarbetare i socialtjänsten visade att ”det tredelade föräldraskap” som Socialstyrelsens handböcker talar om är svårt att genomföra i praktiken. En framträdande bild var att det ansågs svårt att kombinera ett barn- och föräldraperspektiv i ärendena, liksom att det många gånger var oklart vem som skulle kunna stötta föräldern och på vilket sätt.

I intervjuerna med sammanlagt 41 föräldrar framkom att de vill involveras i samhällsvården, bli betraktade som en fortsatt viktig person för barnet och de önskar att det finns någon som är till för just dem oavsett om det handlar om praktiska frågor kring placeringen eller känslomässigt stöd.

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

I korthet

Författare

Anna Melke

Publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Förälder på avstånd

GR:s roll

Göteborgsregionen, FoU i Väst var projektägare.

Samarbetspartners

Kommunerna Alingsås, Eksjö/Sävsjö (som bildade ett gemensamt team), Göteborg, Mölndal, Stenungsund och Värnamo.

Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, FoUrum social välfärd.

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.

Finansiär

Det statliga forskningsrådet Forte

Forte logotyp

Uppdaterad