Rapport

Förstudie: AI och kompetensförsörjning inom välfärden

Kommunerna har en rad utmaningar när det gäller att säkerställa en tillräcklig kompetensförsörjning. Därför har GR tagit fram en förstudie på uppdrag av Göteborgsregionens 13 kommundirektörer. Syftet är att utforska möjligheterna att använda AI för att stärka kompetensförsörjningen inom välfärden i Göteborgsregionen.

Förstudien visar att AI kan bidra som en mycket kraftfull resurs för att förbättra arbetsprocesser genom att automatisera och effektivisera uppgifter, vilket skulle kunna frigöra personal för mer kvalitativa arbetsuppgifter. Specifikt identifieras yrken som arbetar med olika former av administration, handläggning, planering, kvalitetssäkring med mera.

Rätt använt bedöms AI både kunna öka effektiviteten och spara resurser samtidigt som kvaliteten i arbetet höjs. Detta i sin tur kan skapa större värde för kommuninvånarna. Med hjälp av AI blir det också enklare att genomföra vissa arbetsuppgifter där det idag saknas personal. Det skulle kunna innebära att personal med lägre kompetens kan utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter.

För att kunna implementera AI-lösningar framgångsrikt i kommunerna behöver fem viktiga förutsättningar komma på plats:

  • Tillgång till relevant data och datakvalitet
  • Interoperabilitet – när systemen inte är isolerade företeelser utan del av något större
  • Kompetens att arbeta med AI
  • Ramverk kring juridik, policy och säkerhet
  • Styrning och ledning

I förstudien finns rekommendationer om hur arbetet bör fortsätta och vad som behöver göras för att framgångsrikt nyttja AI som en viktig pusselbit för att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen i Göteborgsregionens 13 kommuner.

Kontakt

I korthet

Författare

Förstudien är beställd av GR och framtagen av en extern
analysgrupp. Resultat och slutsatser
är därmed analysgruppens.

Publiceringsår

2024

GR:s roll

GR har tagit fram förstudien på uppdrag av de 13 kommundirektörerna i Göteborgsregionen.

Uppdaterad