Artikel

Göteborgsregionen driver klimatomställningen på många fronter

Under 2021 har Göteborgsregionen genomfört fem miljöprojekt med stöd av regionalt utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.. Projekten görs i samarbete med medlemskommunerna och bidrar till genomförandet av Klimat 2030 Länk till annan webbplats., den regionala kraftsamlingen för ett fossiloberonde Västra Götaland år 2030.

Översvämmad stadsgata.

Framtida risker för översvämningar ställer krav på ökad anpassning till ett förändrat klimat.

Kommunerna har under 2021 arbetat med klimatlöften inom ramen för Klimat 2030, och några av projekten kopplar an till dessa. Andra projekt har siktat på bredare strategiska frågor inom miljö och klimat.

Jordbruksmark

Jordbruksmark har många värden och är viktigt att bevara ur såväl miljö som beredskapssynpunkt. Samtidigt ligger värdefull jordbruksmark ofta intill befintliga samhällen, där det är fördelaktigt att exploatera när samhällen växer – dels ur ett ekonomiskt perspektiv, dels på grund av klimatvinsterna med tätare och mer sammanhållna bebyggelsestrukturer. Många kommuner upplever därmed en osäkerhet vid avvägning mellan bevarande och exploatering på jordbruksmark. Göteborgsregionen har ett politiskt uppdrag att kartlägga den befintliga jordbruksmarken i regionen samt ta fram delregionala planeringsprinciper som kan stödja kommunerna i sina avvägningar. Projektet bygger på en förstudie och har under året resulterat i fördjupade kartläggningar/analyser av jordbruksmarkens utveckling i relation till bebyggelseutveckling och belyst väsentliga samhällsintressen.

Avfall

Ett flertal av de klimatlöften Länk till annan webbplats. som kommuner har arbetat med inom ramen för Klimat 2030 ligger även i linje med målen i den gemensamma avfallsplanen som har antagits av GR-kommuner – Göteborgsregionen minskar avfallet Pdf, 2 MB.. Under 2021 har GR och medlemskommunerna arbetat med metoder och lösningar för att minska matsvinn från offentliga måltider, med metoder för att förlänga livslängden på elektroniska produkter, samt med en åtgärdsplan för att ersätta 10 prioriterade engångsprodukter med flergångs eller andra miljömässigt bättre alternativ.

Upphandlingsutbildningar

Många av kommunernas klimatlöften Länk till annan webbplats. handlar även om kommunen som inköpare och då är upphandling ett viktigt verktyg. Under 2021 har GR, ofta i samarbete med Klimat 2030, anordnat kunskapshöjande seminarier om hur kommuner kan arbeta med klimatsmart upphandling generellt och utifrån vissa prioriterade inköpskategorier. Deltagande kommuner fick ta del av vilket expertstöd som finns genom exempelvis Upphandlingsmyndigheten, exempel på framgångsrika kommunala projekt och arbetssätt, samt konkreta tips för olika skeden i inköpsprocessen.

Göteborgsregionens klimatlyft för skolan

Projektet syftar till att stärka skolans arbete med hållbar utveckling genom att öka lärares kompetens i klimatkunskap – samt ge verktyg för att omsätta läroplanens mål om hållbar utveckling i praktiken. Under 2021 har projektet ställt om till ett digitalt programkoncept som har testats av referensskolor. Programkonceptet innehåller vägledning och steg-för-steg-guider för skolutveckling, kunskapshöjande texter och filmer med tillhörande diskussionsfrågor och dilemmaövningar, samt länkar till tillgängligt material för fördjupning, lektionstips, elevövningar och goda exempel från andra skolor.

Klimatkommunikation

För att genomföra klimatomställningen behöver klimatarbetet genomsyra olika verksamheter. Då behövs en ökad medvetenhet om klimatutmaningen och hur var och en kan bidra, även inom sin yrkesroll. Under 2021 har Göteborgsregionen tagit fram filmer och presentationer för att kommunicera brett om klimatförändringar, och som kan anpassas utifrån verksamheters förutsättningar. GR har hållit kunskapshöjande föreläsningar för kommunala politiker, chefer och tjänstepersoner.

Uppdaterad