Rapport

Hur har kommunerna använt stimulansmedel till nära vård?

Studie om hur statliga stimulansmedel till nära vård har kommit till nytta i Göteborgsregionens kommuner – möjligheter och svårigheter.

Sedan 2019 har Göteborgsregionen och dess medlemskommuner tilldelats medel från Regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) överenskommelse om god och nära vård. Göteborgsregionens socialchefsnätverk enades om att en del av 2021 års medel skulle användas till att studera hur de stimulansmedel som kommunerna tilldelats, använts och kommit kommunerna till gagn mot bakgrund av omställningen till en god och nära vård. Resultatet av studien presenteras i denna rapport.

De deltagande kommunerna beskriver i studien att stimulansmedlen varit ett tacksamt tillskott i kassan och ofta en motivator till att sätta i gång med utvecklingsarbeten, pröva nya arbetssätt och börja arbeta mer med förebyggande verksamhet, vilket de annars inte skulle haft möjlighet till. Medlen har även bidragit till att digitaliseringen fått en skjuts framåt. Medlen beskrivs även ha gett kommunerna möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare, vilket också har stärkt teamsamarbetet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och baspersonal i kommunerna.

Stimulansmedlen har därmed gett kommunerna möjligheter, men de har även inneburit svårigheter. Svårigheterna bestod bland annat av kortsiktigheten och otydligheten i hur de är konstruerade, samt svår och tidsödande administration. Vidare har andra svårigheter lyfts, såsom att prioritera bland alla statliga stimulansmedel eftersom det inte bara finns stimulansmedel för nära vård. Bristen på vikarier i verksamheterna, samt upplevda samarbetssvårigheter med primärvården, uppgavs ha försvårat utvecklingsarbetet mot en nära vård för kommunerna.

Trots dessa upplevda svårigheter förväntar sig kommunerna ändå positiva effekter på längre sikt av stimulansmedlen för nära vård. De demografiska utmaningar som väntar de närmaste åren med tanke på en allt större åldrande befolkning, samtidigt som antalet personer som arbetar inom hälso- och sjukvården inte blir fler, kräver ett förändrat arbetssätt, en ökad samverkan och att man arbetar smartare och mer effektivt med befintliga resurser. Kompetensutvecklingen och de förändrade arbetssätten, till exempel i form av mer förebyggande arbete och förbättrad samverkan, tror man tillsammans med en utökad digitalisering kommer innebära en förbättrad kvalité i de kommunala verksamheterna.

Kontakt

I korthet

Författare

Christina Ekelund

Framtagen

2022

Framtagen inom projekt

Nära vård

Uppdaterad