Rapport

Hur personcentrerad upplever
legitimerad personal att vården är?

För andra året i rad har FoU i Väst skickat ut en enkät till anställda i kommunal hälso- och sjukvård för att undersöka hur personcentrerat de arbetar. 689 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i alla Göteborgsregionens medlemskommuner utom Kungsbacka besvarade enkäten.

Majoriteten av respondenterna bedömer att den vård de ger är personcentrerad, men andelen är lägre bland de som uppger att de ofta eller alltid känner sig stressade i arbetet.

Enkät till anställda i tolv kommuner

I omställningen till en god och nära vård framhålls att mer vård ska ges i hemmet och att vården ska vara personcentrerad. Idag följer kommuner inte upp om den vård de ger är personcentrerad. För att undersöka detta skickade FoU i Väst ut en digital enkät till samtliga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som den 1 oktober 2022 varit anställda i minst en månad i den kommunala hälso- och sjukvården i tolv av Göteborgsregionens medlemskommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Enkäten innehöll två delar. Den första utgjordes av bakgrundsfrågor kring anställningskommun, ålder, kön, yrke, eventuell specialistutbildning, var majoriteten av patienterna bor som man vårdar, anställningsform, om man arbetar hel- eller deltid samt en fråga om upplevd stress i arbetet. Den andra delen innehöll en modifierad version av det validerade instrumentet mP-CAT som syftar till att mäta i vilken utsträckning personalen bedömer att den vård de ger är personcentrerad.

Instrumentet mP-CAT

mP-CAT är en bedömningsskala som bygger på självrapportering, och som har utvecklats av forskare i Sverige och Australien (Edvardsson et al., 2010). Ursprungsversionen är anpassad för vårdpersonal (framför allt sjuksköterskor) som arbetar med äldre patienter och patienter med demenssjukdom på sjukhus och vård- och omsorgsboenden, och syftar till att mäta i vilken utsträckning personalen bedömer att den vård de ger är personcentrerad. Forskare i Sverige har utvecklat och testat en kontextoberoende, modifierad version (mP-CAT) (Selan et al., 2017). mP-CAT består av 13 påståenden om vårdens utformning, arbetsmiljö och organisation. Varje påstående ger mellan 1–5 poäng. Ett totalvärde beräknas (13–65 poäng). Högre poäng indikerar högre grad av personcentrering.

Exempel på resultat

Respondenternas svar redovisas nu i en rapport. I rapporten framgår till exempel att:

  • Drygt 88 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att de ofta diskuterar hur de ska ge en vård som utgår från den enskildes behov.
  • 72 procent av sjuksköterskorna och 62 procent av rehabpersonalen instämmer helt eller delvis i påståendet att de har frihet att ändra på arbetsrutiner utifrån hur den enskilde vill ha det.
  • Nästan 30 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att de helt enkelt inte har tid att ge en vård som utgår från den enskildes behov.
  • 21 procent svarade att de ofta eller alltid känner sig stressade i arbetet.

Förra årets enkät

Hur personcentrerad tycker sjuksköterskor att vården är?

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen

Publiceringsår

2022

Uppdaterad