Rapport

Kunskapsbaserade insatser för social gemenskap med KUBINOL-modellen

Erfarenheter från ett process- och metodstödsprojekt i fem kommuner som handlade om att förebygga eller bryta ofrivillig ensamhet bland äldre.

KUBINOL-modellen erbjuder en strukturerad arbetsmetodik för att skapa ett kunskapsbaserat arbetssätt när det gäller att utveckla nya eller befintliga insatser inom socialtjänstens hela verksamhetsområde.

Modellen har tagits fram av forskare vid FoU i Väst: Utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre – KUBINOL-modellen.

Process- och metodstödsprojekt utifrån KUBINOL-modellen

Under maj–december 2023 fick fem kommuner stöd av FoU i Väst för att utveckla nya insatser för att förebygga eller bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. De fem kommunerna var Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Stenungsund.

Projektet har syftat till att stödja kunskapsbaserad utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån KUBINOL-modellens innehåll och metodik. Stödet har även syftat till att samla erfarenheter och dra lärdomar av att använda modellen i praktiken liksom att bidra till organisatoriskt lärande.

Projektet har haft följande innehåll:

  • Regelbunden handledning, huvudsakligen via Teams.
  • Tre gemensamma, handledda projektmöten för utbyte av kunskap, erfarenheter och lärande i KUBINOL-metodik i praktiken.
  • Kunskapsunderlag, dokumentation och utbyte via gemensam Teams-yta.

Kommunerna i projektet har både arbetat med strategisk utveckling (innehåll och uppdrag i nya tjänster) och testat att utveckla olika insatser. Varje kommun har arbetat utifrån de behov och uppdrag samt den önskade nytta som varit aktuella för dem.​

Behov att utveckla en kunskapsbaserad, hälsofrämjande god och nära vård och omsorg för äldre personer

I förslaget till den nya socialtjänstlag som förväntas träda i kraft 2025 betonas att socialtjänstens insatser ska ha ett förebyggande perspektiv, främja jämlika och jämställda levnadsvillkor, vara lätt tillgängliga, ha en tydligare roll i samhällsplaneringen och vara kunskapsbaserade. Det senare innebär att insatser ska utformas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Att utveckla förebyggande och främjande arbete utgör även en viktig del i omställningen till en hållbar god och nära vård i kommunerna.

Hur har det gått att tillämpa KUBINOL i praktiken?

Tillämpningen av KUBINOL-modellen i praktiken visar att flera av de utmaningar som tidigare identifierats, exempelvis att nå ut till fler och mer jämlikt, att möta upp nya behov och att följa upp insatser, kan hanteras med hjälp av metodiken.

Genom att använda relevant tillgänglig kunskap och matcha den mot den önskade nyttan, behoven i målgruppen och det egna uppdraget har mer jämlika och ”träffsäkra” insatser skissats fram och prövats under projekttiden. Dialog och nya samverkansmöjligheter har samtidigt tagit form på olika vis, där målgruppen, kollegor i olika delar av äldreomsorgen, kommunen och lokala aktörer involverats.

Uppföljningar som genomförts under projekttiden visar att:

  • deltagarna har fått en djupare förståelse för betydelsen av kunskapsbaserat arbete
  • processtödet har bidragit till att deltagarna lär sig genom att göra och att de i kombination med modellen skapat en röd tråd i utveckling av insatser
  • metodiken har bidragit till att konkretisera och analysera innehållet i det egna arbetet och de hälsofrämjande insatser som planeras och genomförs
  • ett organisatoriskt lärande har utvecklats och bidragit till ett mer strukturerat och kunskapsbaserat arbetssätt i praktiken
  • ökat fokus på att utforska och identifiera behov och förutsättningar i målgruppen, vilket möjliggör utveckling av mer ”träffsäkra” insatser
  • ny intern och extern samverkan har inletts med olika aktörer och funktioner utifrån önskad nytta, exempelvis hemtjänst och pensionärsföreningar.

Rapporten avslutas med några medskick till den som vill använda KUBINOL-modellen i det egna utvecklingsarbetet.

Vill du veta mer om hur kommunerna arbetade i projektet?

I det här reportaget kan du läsa om Göteborgs och Stenungsunds erfarenheter.

Kontakt

I korthet

Författare

Karina Tilling

Publiceringsår

2024

Uppdaterad