Rapport

Maritima näringslivets mark– och vattenanspråk

Arbetet över tid både inom EU Interreg Östersjöprojektet Land-Sea-Act och det mellankommunala samarbetsprojektet för kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla bekräftar att många ofta motstående intressen möts i gränslandet mellan kust och hav.

Representanter från de åtta kommunerna i området har bland annat identifierat ökat kunskap om maritima näringars mark- och vattenbehov som ett behov i den fysiska planeringen.

Denna kartläggning har som mål att fördjupa bilden av de maritima näringarna i området, vilka skillnader som finns mellan olika sektorer, vilka lokaliseringsfaktorer som är avgörande, och hur verksamheterna uppskattar sitt framtida ytbehov. Syftet är att informera kommunernas fysiska planering i kustzonen och ge anslag till fortsatt arbete mot en effektiv och varsam mark- och vattenanvändning.

Kartläggningen genomfördes under tre månader i början på 2021 i form av riktade och öppna enkäter samt uppföljande telefonintervjuer med utvalda verksamheter.

I korthet

Publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Land-Sea-Act

GR:s roll

Projektpart, beställare

Författare

Ramboll tog fram denna rapport efter beställning från GR.

Finansiärer

EU-kommissionen via Interreg Östersjön, Göteborgsregionens delprojekt finansieras även av Havs- och vattenmyndigheten.


Logo för Interreg Baltic med EU-flagga
Interreg Baltic Sea Region

Uppdaterad