Rapport

Nära vård för vuxna personer med LSS-insatser i Göteborgsregionen

Det här är en förstudie som handlar om att identifiera angelägna utmaningar och utvecklingsområden för en god och nära vård för vuxna personer med LSS-insatser i Göteborgsregionen.

Målgruppen i förstudien utgörs huvudsakligen av de personer med LSS-insatser som även avses utifrån kommunernas ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, vilket är personer i bostad med särskild service (LSS-boenden) samt dagliga verksamheter.

Den här målgruppen utgör en relativt liten grupp i den kommunala primärvården, men deras behov avser hela livsperspektivet. I målgruppen är ohälsa av olika slag liksom förtida död betydligt vanligare än i befolkningen i övrigt. Psykisk ohälsa och olika livsstilssjukdomar såsom diabetes typ 2 och fetma är exempelvis kraftigt överrepresenterade.

Angelägna utmaningar

I förstudien har följande angelägna utmaningar för utveckling av en god och nära vård för målgruppen identifierats, utifrån analys av intervjuunderlag och dokumentstudier:

 • Svårt att överblicka och följa utvecklingen av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid
 • Bristande kunskaper om målgruppens särskilda behov och förutsättningar
 • Hälso- och sjukvårdsperspektivet krockar med stödperspektivet i LSS
 • Dagens vårdlogik matchar inte behov och förutsättningar för personer med LSS-insatser
 • Otillräcklig vårdkontinuitet
 • Bristande medskapande
 • Ouppmärksammad psykisk ohälsa
 • Personer i ordinärt boende hamnar i skymundan
 • Digitalt utanförskap
 • Höga kostnader och risk för minskad tillgång till hjälpmedel
 • Otydlig och otillräcklig samordning mellan olika berörda aktörer

Utvecklingsområden

Förstudien innehåller flera förslag på utvecklingsområden att arbeta med för att utveckla en god och nära vård för målgruppen:

 • Att skapa ett fungerande hälsopussel för personer med LSS-insatser
 • Utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet
 • Utveckla och kommunicera begriplig hälso- och sjukvårdsinformation till individen
 • Kartlägga kompetensbehov för baspersonal i LSS-verksamheter och legitimerad personal i kommunens primärvård
 • Kartläggning och uppföljning av befintliga hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med LSS-insatser
 • Utveckling av individuellt hälsoprogram med hälsoplan för personer med LSS-insatser

Förstudien bygger på intervjuer och dokumentstudier. Resultaten och förslagen förväntas kunna utgöra underlag för fortsatt beredning och utvecklingsarbete i GR utifrån identifierade behov.

Kontakt

I korthet

Författare

Karina Tilling

Publiceringsår

2023

Framtagen inom projekt

Nära vård

Uppdaterad