Rapport

Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv

Det behövs mer kunskap om hur omställningen till nära vård påverkar kommunerna, bland annat genom att ta fram fler jämförbara data. Det konstateras i förstudien ”Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv”. Rapporten som förstudien har resulterat i kan fungera som kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet mot en mer nära vård.

Syftet med förstudien var att undersöka hur omställningen till en nära vård kan studeras i kommunerna och att ta fram ett kunskapsunderlag som kan fungera som stöd för GR-kommunerna i omställningen. Rapporten sammanställer aktiviteter som pågår nationellt och regionalt i Västra Götalands län kring uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård och omställningen mot en mer nära vård och omsorg. Den redovisar också en kartläggning av nationell och regional statistik som kan användas för att följa upp omställningen till en nära vård och omsorg i kommunerna.

En central utgångspunkt för förstudien var att det finns behov av att särskilt lyfta fram kommunernas perspektiv i omställningen. Det finns farhågor om att omställningen till en mer nära vård innebär en övervältring av arbetsuppgifter från regionerna till kommunerna utan att de kompenseras för det. Studiens huvudsakliga frågeställning var att undersöka om denna bild stämmer.

Jämförbara data saknas

Förstudien visar att det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa vad omställningen innebär för kommunerna. Den data som idag finns tillgänglig riskerar att ge skeva bilder eftersom kommunerna mäter på olika sätt. På många områden saknas det nationella data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvården på samma sätt som i regionernas hälso- och sjukvård. Det är därför inte möjligt att i denna förstudie ge tydliga svar på frågan om omställningen till en mer nära vård har inneburit en övervältring av arbetsuppgifter till kommunerna.

Färre får insatser men vårdtyngden ökar

En trend som rapporten visar är att andelen individer som får insatser från kommunal hälso- och sjukvård och hemtjänst eller plats på äldreboende minskar, vilket talar emot en övervältring av patienter från slutenvård till kommunal vård och omsorg. Samtidigt förefaller vårdtyngden öka för de individer som får insatser från kommunen, vilket gör att den totala arbetsbördan ändå kan ha stigit. Rapporten pekar också på att det är viktigt att vara uppmärksam på anhörigas insatser eftersom tröskeln för att få kommunal vård och omsorg tycks ha blivit högre.

Om finansieringen

Förstudien har dels finansierats av statliga stimulansmedel för utveckling av vårdens medarbetare i omställningen till en nära vård, dels av medel som Västra Götalandsregionen 2019 beviljade FoU i Väst på Göteborgsregionen (GR) för studier som kan leda till kvalitets- och kapacitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården. Studierna ska ha betydelse för patienter, brukare och vårdgivare samt gynna samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de kommuner som ingår i Göteborgsregionen med grund i hälso- och sjukvårdsavtalet.

Mer om nära vård

Läs mer om vårt arbete med omställningen till nära vård genom projektet Vårdens medarbetare.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen och Maria Ljung

Framtagen

2020

Uppdaterad