Rapport

Omställningen till nära vård ur kommunernas perspektiv

Projektet Vårdens medarbetare handlar om omställningen till nära vård i kommunal hälso- och sjukvård. Den här rapporten sammanfattar resultatet av workshoppar där representanter från kommunerna har diskuterat möjligheter, hinder och behov av stöd i omställningen till nära vård.

Delprojekt 1 i Vårdens medarbetare handlade om att skapa en mer samstämmig bild av vad omställningen mot nära vård innebär i kommunerna och hur vi behöver rusta oss i detta arbete. Under hösten 2020 höll vi workshoppar och resultatet finns sammanfattat i rapporten Omställningen till nära vård – ur GR-kommunernas perspektiv. Rapporten ger en bild av hur kommunerna ser på omställningen, och kan ge vägledning i det fortsatta arbetet, dels lokalt i kommunerna men också tillsammans med stöd av GR.

Sex fokusområden

Sex fokusområden med anknytning till nära vård
Rapporten tar upp de sex fokusområden som har diskuterats i workshopparna:

  • Egenvård
  • Personcentrering
  • Digitalisering
  • Hälsofrämjande och förebyggande
  • Kompetensutveckling
  • Samverkan

Exempel på slutsatser i rapporten

Personcentrering: Workshopdeltagarna nämner många förslag på hur verksamheten kan bli mer personcentrerad men att det krävs ökad kunskap hos alla om vad personcentrering är och en tydlig vilja hos ledning och chefer att förändra. Ett steg i att öka personcentreringen kan vara att enas om en gemensam definition, eller klargöra begreppet.

Digitalisering: Många kommuner efterlyser stöd kring den digitala tekniken. Det kan handla om stöd i form av kompetenshöjning, verksamhetsstöd, teknisk support och tydliga strategiska planer och beslut.

Hälsofrämjande och förebyggande: De flesta deltagare ansåg att kommunerna bör arbeta mer proaktivt och förebyggande än idag men man är osäker på hur det kan göras och om det fungerar utan utökade resurser. Några förslag som nämns är att rehabpersonal bör kopplas in i ett tidigare skede, att baspersonalen får mer kunskap om vardagsrehabilitering och att man tydliggör den legitimerade personalens uppdrag gällande hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Kompetensutveckling: I alla workshoppar kom behovet av ökad kompetens upp. Man nämner å ena sidan att ”vi har god kompetens, men denna måste nyttjas bättre än idag”. Å andra sidan nämns att baspersononalens kompetens behöver höjas generellt samtidigt som man satsar på fler spetsutbildade, både legitimerad personal och undersköterskor. Även fungerande teamsamverkan nämns som en nyckel till att använda kompetensen rätt.

Projektet Vårdens medarbetare och nära vård

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

I korthet

Framtagen

2021

Författare

Anna Haglund och Lena Mogren

Framtagen inom projekt

Vårdens medarbetare och Nära vård

Uppdaterad