Rapport

Patientenkät kommunal hälso- och sjukvård 2021

FoU i Väst har skickat ut en enkät till drygt 1 800 patienter i elva av Göteborgsregionens medlemskommuner som var inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, så kallad hemsjukvård, den 1 mars i år. Enkäten visar att majoriteten av patienterna var nöjda med hemsjukvården och kände sig trygga med den hjälp de fick, men att vården kan utvecklas för att bli mer personcentrerad.

I omställningen till en god och nära vård framhålls att mer vård ska ges i hemmet och att vården ska vara personcentrerad. Det innebär att kommunerna kommer få en allt viktigare roll som vårdgivare.

Idag görs ingen nationell undersökning om vad patienter inskrivna i kommunal hälso-och sjukvård tycker om den vård de får. För att ta reda på patienters upplevelser av kommunal hälso-och sjukvård har forskare vid FoU i Väst utvecklat en enkät som undersöker detta. Enkäten bygger dels på frågor som finns med i Socialstyrelsens årliga undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen, dels på ett validerat instrument (PERCCI) som undersöker i vilken utsträckning vården är personcentrerad.

Patienternas svar på enkätfrågorna redovisas nu i en rapport. I rapporten framgår till exempel att:

  • drygt 45 procent av respondenterna känner sig mycket trygga och 36 procent ganska trygga med hemsjukvården,
  • 44 procent känner förtroende för alla och 36 procent för flertalet i personalen,
  • nästan 48 procent är mycket nöjda och knappt 36 procent ganska nöjda med hemsjukvården,
  • knappt 34 procent anser att de alltid har något att säga till om och 27,5 att de oftast har något att säga till om i de beslut som fattas om deras vård och omsorg och
  • nästan 45 procent anser att deras åsikter om sin vård och omsorg alltid respekteras och 27 procent anser att deras åsikter oftast respekteras.

En fördjupad rapport där resultaten analyseras och en diskussion kring enkäten förs kommer att publiceras vid årsskiftet 2021/2022.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen och Doris Lydahl

Framtagen/publiceringsår

2021

Uppdaterad