Artikel

Processledning – en avgörande kompetens inom samhällsplanering

Snart är det dags att anmäla sig till nästa omgång av Kvalificerad processledarutbildning för trafik-, stads- och samhällsplanerare. Två deltagare, Frida Stenberg och Fredrik Winzell, berättar om sina erfarenheter från utbildningen.

GR arrangerar sedan 2012 Kvalificerad processledarutbildning som riktar sig till yrkesverksamma trafik-, stads- och samhällsplanerare. Utbildningen är omfattande med bland annat tre veckor på internat samt gruppövningar, litteraturstudier, diskussioner och fallstudier.

I kursen lyfts processledning som avgörande i samhällsplaneringen där frågor om transporter, stadsutveckling och lokala, regionala och nationella perspektiv möts. Det är komplexa processer där olika organisationer behöver samarbeta och agera tillsammans i arbetet för att nå långsiktiga samhällsmål, vilket ställer krav på alla inblandade yrkesroller.

Nya perspektiv på utmanande situationer

– Det som gör utbildningen speciell är bland annat sättet som vi varvar teoretiska perspektiv från planeringsforskning, organisationsteori och hållbar omställning med deltagarnas egna insikter och erfarenheter från sin yrkesverksamhet. Genom utbildningen skapas ett viktigt erfarenhetsutbyte över organisations- och professionsgränser, berättar Karolina Isaksson som är adjungerad professor vid KTH Samhällsplanering och miljö och en av två kursledare.

Planeringssituationer kan ofta upplevas som utmanande. Utbildningen ger nya och djupare perspektiv på exempelvis situationer där det uppstår spänningar i samspelet mellan olika organisationer och professioner.
– Fokus är inte på omedelbar problemlösning eller någon enskild metod eller checklista. Snarare handlar det om att stärka deltagarnas kapacitet att arbeta i komplexa planeringssituationer, säger Karolina.

Fredrik Winzell och Frida Stenberg

Kursdeltagarna Fredrik Winzell och Frida Stenberg

"Mycket utrymme för gruppdiskussioner"

Fredrik Winzell, som är projektledare på enheten Projekt & Avfall på Samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun, deltog i den senaste kursomgången. Han lockades av utbildningen just på grund av att yrkesrollen är komplex och innehåller många samarbeten.
– Det var en bra utbildning och ett bra upplägg där man samlas och isoleras på en plats, vilket ger mycket utrymme för erfarenhetsutbyte. Många delar i kursen handlade om vikten av att reflektera över varför man gör på ett visst sätt och vad kan man göra annorlunda. Det gavs mycket utrymme för gruppdiskussioner.

Kursen gick igenom metoder och verktyg som de också kunde praktisera i en fallstudie.
– Veckorna 2 och 3 tyckte jag var väldigt bra, när vi dels var i väg och jobbade med fallstudien i några dagar och fick testa metoderna. Dels var vi med på ett kommittémöte där vi fick lyssna till diskussioner med politiker och representanter från olika aktörer och ställa frågor. Det är viktigt att få olika perspektiv eftersom vi ska ta hänsyn till väldigt många olika aktörer.

Något som betonades i kursen var att det inte alltid går att ha kontroll som processledare.
– Alla projekt ser olika ut och har olika stadier. Det var bra att det var fokus på att det är komplext och att man inte kan ha kontroll på allting i alla lägen. Det är ingen idé att stressa – arbetet och processerna måste ha sin gång, säger Fredrik.

"Öppnar upp för nya tankesätt"

Frida Stenberg är utbildad planeringsarkitekt och arbetar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad. Hon gick utbildningen i samband med att hon skulle få en ny roll på jobbet där det ingick att ha samordnar- och processledaransvar.
– Det är en otrolig kurs! Den gav mig jättemånga tankar och idéer och öppnar upp för nya tankesätt – att man förstår och kan sätta begrepp på förändringar och processer på jobbet.

Hon gillade upplägget med olika perspektiv under olika veckor.
– Vi började första veckan i det lilla, vad man som processledare kan använda sig av för verktyg. Andra veckan jobbade vi i grupper med fallstudier, där man praktiskt kunde fundera på sin roll i gruppen och testa metoder och verktyg i grupp. Tredje veckan breddades kursen ännu mer och satte det i perspektiv till världen vi lever i och hur man kan arbeta med processer i förhållande till samhället, vad och hur vi kan påverka – vilket vårt handlingsutrymme är.

Några inslag som hon särskilt tar med sig är rolltagning i grupper samt vikten av kommunikation och reflektion.
– Att ta sig tid att reflektera över det man gör, att man tjänar på det i längden. Det har jag tagit med mig till min grupp, att vi måste fundera på hur vi jobbar och hur vill vi jobba.

Krävande utbildning

Till den som vill gå kursen ger Frida rådet att gå tillsammans med en eller flera kollegor, eller hitta kollegor som gått kursen tidigare år, så att ni har varandra att bolla med. Och att ställa in sig på att kursen är krävande.
– Man behöver gå in helhjärtat i de här tre veckorna. Det är en påfrestande utbildning som man inte ska tänka att man kan slänga in när som helst utan man behöver vilja gå den, ha tid att gå den och ha tid för återhämtning mellan tillfällena.

Är du intresserad av utbildningen?

Ny kursomgång startar i mars 2025 och anmälan öppnar omkring sommaren 2024.

Läs om innehåll och upplägg i Kvalificerad processledarutbildning

Kontakt

Uppdaterad