Stöd och erbjudande

Samarbete med studenter kan ge din organisation ny kunskap

Vi hjälper dig som arbetar med transportplanering, och som vill få någon del av verksamheten belyst när det kommer till social hållbarhet, att hitta en student som vill skriva uppsats eller göra praktik inom temat. Genom att koppla samman studenter med aktörer såsom kommuner, regioner, och andra organisationer, utvecklar vi ny kunskap på området.

Syfte och mål

Nätverket Socialt hållbar transportplanering är ett nationellt kunskapsbyggande nätverk för forskare och planerare.

Som en del i vår verksamhet vill vi underlätta kontakter mellan studenter och uppsatsintressenter – såsom kommuner, regioner, myndigheter, konsultföretag och intresse-/branschorganisationer – i syfte att:

  • Ge organisationer som arbetar med transportplanering en möjlighet att få frågor som handlar om socialt hållbar transportplanering belysta av en student som ska skriva uppsats eller göra praktik.
  • Ge studenter en möjlighet att skriva uppsats på kandidat- eller mastersnivå, eller göra praktik, inom temat socialt hållbar transportplanering och med tydlig anknytning till planeringsverksamhet.

Målet är att skapa en ökad förståelse och kunskap för sociala perspektiv i transportplaneringen och att bygga broar mellan praktik och akademi. Samtidigt får studenter värdefull insikt i branschen.

Hur går det till?

Nätverkets projekt för matchmaking fokuserar på uppsatser (därför använder vi begreppet uppsatsintressent) men viktiga planeringsfrågor kan belysas inom ramarna för uppsats, examensarbete, praktik, projektarbete, med mera.

Du som är uppsatsintressent och önskar få en fråga/utmaning om socialt hållbar transportplanering belyst av en student beskriver din fråga i vårt formulär nedan. Vi lägger löpande ut inkomna förslag under rubriken Aktuella projektmatchmakingsidan för studenter.

Vid beslut om samarbete mellan uppsatsintressent och student kring ett uppsatsprojekt behöver förslaget/temat tas bort från vår projektsida. Kontakta oss så hjälper vi er.

Du som är tjänsteperson eller konsult och arbetar med frågor som rör socialt hållbar transportplanering tar första steget i matchmakingen för en uppsats eller praktik. Samarbetet mellan din organisation och studenten kan sedan se ut på många olika sätt, beroende på vilka krav som ställs inom det program/lärosäte som studenten läser vid, och vilka behov och möjligheter att ge stöd som din organisation har. Det är viktigt att tidigt kommunicera kring önskemål, möjligheter, och begränsningar som ställs av båda parters organisationer. För att samarbetet ska bli så bra som möjligt är det bra om du tänker på följande:

  • Du behöver kunna bistå med att vara bollplank för studenten, utöver den akademiska handledning som studenten får inom uppsats- eller praktikkursen. Du kan också behöva ge stöd i form av till exempel tillgång till specifika data som ska analyseras.
  • Speciellt en uppsats är studentens självständiga arbete – i relation till både uppsatshandledare och uppsatsintressent – och del av en akademisk lärprocess. Uppsatsen examineras i enlighet med fastställd kursplan. Det innebär att studenten självständigt ska formulera ett projekt utifrån uppsatsintressentens frågeställningar/behov, att det finns krav på uppsatsens innehåll och form för att studenten ska uppnå kvalitetskraven för uppsatskursen. Studenten äger också upphovsrätten till den färdiga uppsatsen eller motsvarande inlämningsuppgift på en kurs.
  • Studentprojekt kan även genomföras inom ramarna för en praktik, där andra krav ställs på studenten från lärosätets sida. Bland annat förväntas studenten vara på arbetsplatsen. Under en praktik är det viktigt att studenten får en introduktion till arbetsplatsen och kontinuerlig handledning.
  • Uppsatser och inlämningsuppgifter på kurser är offentliga handlingar. Det kan därför vara viktigt att på förhand komma överens om hur eventuellt känslig information ska hanteras.

Hållbar mobilitet på Lindholmen i Göteborg

Benjamin Ullman, student på Malmö universitet har skrivit sin masteruppsats i samarbete med Älvstranden Utveckling AB och fokuserat på utveckling av en socialt hållbar mobilitet på Lindholmen i Göteborg. Benjamin har använt metoden PPGIS (Public Participation Geographic Information System) för att inkludera personer som bor, besöker, studerar och arbetar i området och hur området kan utvecklas i framtiden ur mobilitetshänseende.

Läs uppsatsen: Mobilities of Tomorrow: Developing mobility through public participation GIS in Lindholmen, Gothenburg Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen inom transportplanering

Amanda Svedberg och Fredrik Enthed, studenter i kulturgeografi vid Göteborgs universitet har skrivit kandidatuppsats i samarbete med Trafikverket och fokuserat på barnkonventionen inom transportplaneringen. De har gjort en jämförande studie mellan Trollhätte kanal och Delprojekt Korsvägen i syfte att undersöka om det skett någon förändring i hur barnperspektivet ingår i transportplaneringsprocessen sedan konventionen blev lag 2020.

Läs uppsatsen: Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet, Göteborgsregionen
lisa.strom@goteborgsregionen.se
031-335 53 12

Ana Gil Solá

Forskare, avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet
ana.gilsola@geography.gu.se
031-786 44 57

I korthet

Nätverket Socialt hållbar tranportplanering

Gå till nätverkets webbplats

Samarbetspartners

Nätverket drivs av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne

Logotyp Socialt hållbar transportplanering

Uppdaterad