Rapport

Snabbcykelstråk i planering och praktik

En övergripande bild av vilka utmaningar, kunskapsluckor och
behov som transportaktörer i Sverige, Norge och Danmark möter i hanteringen av snabbcykelstråk.

Syftet med studien har varit att ge en övergripande bild av vilka utmaningar, kunskapsluckor och behov som transportaktörer i Sverige, Norge och Danmark möter i hanteringen av snabbcykelstråk. Fokus har varit på hur tjänstemän från dessa tre länder med ansvar eller engagemang i snabbcykelstråk upplever planering, utformning, drift och underhåll samt utvärdering av stråken. I rapporten lyfts områden där det upplevs saknas stöd eller kunskap, samt likheter och skillnader mellan länderna.

Författare: Maria Rizzi, Maria Mäkitalo och Per Henriksson från VTI (statens väg- och transportforskningsinstitut)

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med cykel

GR har det regionala perspektivet på cykel och verkar för att olika väghållare ska arbeta gemensamt för att skapa en cykelinfrastruktur som håller ihop och är av god standard. En hög andel cykelresor ger renare luft, mindre buller och trängsel samtidigt som det är ett ekonomiskt och tillgängligt transportslag.

Hållbart resande

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Framtidens snabbcykelstråk

GR:s roll

Projektledare

Finansiär

Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg ÖKS).


Uppdaterad