Hållbart resande

Sverige och världen måste snabbt sänka utsläppen av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna. Hållbara transporter är en viktig pusselbit för att nå målet att begränsa temperaturökningen till maximalt 1,5 grader. För detta krävs bra kollektivtrafik, god infrastruktur och ett förändrat beteende.

Målet är att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region år 2030. Ska vi nå dit behöver klimattänk genomsyra det mesta, från hur vi bygger nytt till hur mycket varor vi konsumerar, hur vi återvinner och återbrukar material och hushållar med energi.

Transporter är en av de största lokala utsläppskällorna. Det behövs snabba och omfattande förändringar för att minska deras klimatpåverkan. Då handlar det inte bara om att ställa om fordonsflottan till fossilfria alternativ utan också om att åka mer kollektivt, cykla och gå när det är möjligt.

Det är en utmaning eftersom Göteborgsregionen samtidigt växer – prognosen är att invånarantalet blir 1,2 miljoner 2035 och att arbetsmarknadsregionen då består av 1,8 miljoner. Åtgärder behövs också för att motverka trängsel och långa restider.

Så gör arbetet i GR skillnad

Verkar för satsningar på kollektivtrafik

GR leder nätverk och finns med i andra kontaktytor där planer tas fram för utveckling av kollektivtrafiken. Där verkar vi för att kollektivtrafik ska prioriteras i planeringen och för att en högre andel av de ekonomiska medlen läggs på kollektivtrafikåtgärder. Det är viktigt att storstadsområdets kollektivtrafiklösningar effektivt kopplar till övriga regionens.

Arbetar med regionala cykelstråk

GR leder och koordinerar medlemskommunernas samarbete kring regional cykelinfrastruktur i Göteborgsregionen. Det fleråriga arbetet resulterade 2020 i Cykelplan för Göteborgsregionen som fokuserar på ett regionalt huvudnät av cykelvägar längs med de större pendlingsstråken.

Har skapat ett hållbarhetsverktyg för bättre planering

Planerare behöver ta hänsyn till vilken klimatpåverkan nya bostäder och verksamheter ger. Därför har GR i samarbete med en rad västsvenska kommuner utvecklat det digitala och GIS-baserade Hållbarhetsverktyget. Verktyget räknar ut mängden persontransporter som kan uppstå och koldioxidutsläpp och energianvändning som blir följden. (GIS är ett system för att samla in, lagra och presentera geografiska data.)

Kontakt

Uppdaterad