Rapport

Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg?

Vård i hemmet kan i flera fall vara dyrare än vård på särskilt boende eller korttidsboende. Det visar den här studien från FoU i Väst som undersöker kostnaderna för sju vanliga typfall av patienter inom kommunal vård och omsorg. Studien indikerar även att patienter i den kommunala hälso- och sjukvården är sjukare och har mer komplexa vårdbehov än för tio år sedan.

Flera tidigare studier som undersökt kostnader för vård i hemmet visar att sådan vård oftast är billigare än andra vårdformer samtidigt som patienterna många gånger är mer nöjda med vården. Merparten av dessa studier har dock inte tagit hänsyn till alla de kostnader som uppstår när patienter vårdas i hemmet. Ofta har hemtjänstinsatser inte räknats med, trots att hemtjänst ofta är en förutsättning för att patienter ska kunna vårdas i hemmet.

Under 2020 och 2021 genomförde FoU i Väst på Göteborgsregionen en studie med syftet att ta reda på om och hur den kommunala hälso- och sjukvårdens innehåll har förändrats på senare år, samt vad vård och omsorg i kommunerna kostar för vanligt förekommande patientgrupper. Först intervjuades tio personer som arbetat länge i eller tillsammans med den kommunala hälso- och sjukvården i tre kommuner i Västsverige. Därefter tog en arbetsgrupp bestående av verksamhetsutvecklare samt chefer inom kommunal vård och omsorg i fem kommuner i Västsverige fram sju patientfall som representerar vanligt förekommande patientgrupper inom den kommunala vården och omsorgen. Med kommunal vård och omsorg avses hemsjukvård och hemtjänst. Arbetsgruppen identifierade sedan autentiska (anonyma) patientfall som motsvarade dessa beskrivningar. I samarbete med fem kommunekonomer gjordes beräkningar på vad det kostar för kommunerna att vårda dessa patienter.

Förändring av innehållet i kommunal hälso- och sjukvård

Personerna som har intervjuats i studien uttrycker att den kommunala hälso- och sjukvårdens innehåll har förändrats de senaste åren. De menar bland annat att:

  • patienter skrivs ut tidigare från sjukhus efter exempelvis en höftfraktur,
  • de patienter som får insatser från kommunal hälso- och sjukvård är sjukare idag än för tio år sedan och har därmed ofta fler och mer omfattande insatser än tidigare,
  • fler patienter får avancerade medicinska behandlingar i hemmet,
  • det är fler patienter med psykisk problematik och komplexa behov som vårdas i hemmet samtidigt som anhöriga ofta gör stora insatser.

Intervjupersonerna ansåg också att det blir allt vanligare att sjuksköterskor utför ”enkla” insatser idag som tidigare delegerades, att arbetsterapeuter och fysioterapeuter upplever sig ha mindre tid att arbeta förebyggande samt att antalet legitimerad personal är för litet i relation till antalet patienter och till vårdtyngden.

Kostnaderna varierar kraftigt

Kommunernas kostnader för vården under en månads tid av de sju patientfall som beskrivs i studien varierade mellan 33 058 kronor och 179 008 kronor, vilket motsvarar en kostnad per dygn på mellan 1 102 och 5 967 kronor. Detta kan jämföras med kostnaden för vård på särskilt boende som år 2020 i genomsnitt uppgick till 71 000 kronor per månad. Den direkta patienttiden för hälso- och sjukvårdsinsatser utgör bara till några få procent av den totala kostnaden för att vårda patienten i hemmet. Den största kostnaden är kringtid för insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis restid, dokumentation, förberedelsetid och möten för hemtjänstpersonal.

Många fördelar med vård i hemmet – men ibland dyrare

Vård i hemmet kan ha många fördelar för patienterna. I den här studien har frågan om ekonomi brutits ut och visar att vård i hemmet i flera fall är dyrare än vård på särskilt boende eller korttidsboende för kommunen, även om anhöriga gör omfattande insatser. Det gäller i synnerhet patienter som bor långt från hemtjänstens och hemsjukvårdens lokaler, som har behov av många besök från hemtjänsten och hemsjukvården per dygn och där man behövt göra omfattande anpassningar av bostaden. Om man också lägger till regionernas kostnader för patienternas vård i primärvård och öppen specialistsjukvård, läkemedel och färdtjänst är det inte omöjligt att de sammanlagda kostnaderna för att vårda patienten hemma i vissa fall överstiger kostnaden för vård på sjukhus.

Fler studier skulle dock behövas, där såväl kommunens som regionens samtliga kostnader räknas in, för att kunna dra underbyggda slutsatser om detta. Hänsyn skulle då också behöva tas till anhörigas insatser, i synnerhet om deras stöd innebär att de går ner i arbetstid eller blir sjukskrivna på grund av arbetsbördan.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

I korthet

Författare

Theresa Larsen och Hilda Svensson

Framtagen

2021

Framtagen inom projekt

Nära vård

Uppdaterad