Rapport

Validering och utbildning av förskolepersonal

Detta är en lärande utvärdering av ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola. Syftet med projektet var att höja kompetensen hos befintlig personal i förskolan som saknar utbildning för arbete med barn.

Utöver att höja kompetensen hos befintlig personal syftade projektet Kompetensförstärkning förskola också till att ta fram mer långsiktiga strukturer för kompetensutveckling av personal i förskolan.

Projektets delar

Valideringsmodell: Validering Väst tog fram en modell för validering av barnskötare och den nya befattningen förskoleassistent. Validering innebär att kartlägga och bedöma en persons kunskaper, oavsett hur personen har skaffat kunskaperna. Tanken med valideringen var att ta tillvara de kunskaper deltagaren redan hade och därmed förkorta utbildningen.

Utbildningskoncept: Eftersom de flesta deltagare inte skulle kunna validera en hel utbildning tog projektgruppen fram ett utbildningskoncept. Detta utformades utifrån deltagarnas och förskolornas behov och förutsättningar, och bestod av ett antal krav i det förfrågningsunderlag som användes vid upphandling av utbildningsanordnare.

Upphandling av utbildningsanordnare: Projektgruppen upphandlade ett ramavtal med utbildningsanordnare som skulle kunna genomföra validering och utbildning.

Utbildning och handledning: Validering Väst utbildade yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare hos utbildningsanordnarna i valideringsmodellen. Validering Väst utbildade även så kallade valideringshandledare – en roll som handlade om att observera hur deltagaren utförde arbetsuppgifter. I slutet av projektet erbjöd projektgruppen ytterligare stöd till yrkeslärare: seminarier i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt metodträffar i validering. Projektgruppen arrangerade även seminarier för rektorer i förskolan.

Samordning, analys och spridning: Projektgruppen hade löpande kontakt med de tre utbildningsanordnarna, kontaktpersonerna i respektive kommun och flera seminarier med utvärderaren under projektets gång.

Projektets resultat

Under projektperioden påbörjade 250 personer validering eller utbildning till barnskötare eller förskoleassistent. Den 1 december 2022 var 137 personer klara med sina studier, varav 132 barnskötare och fem förskoleassistenter.

Upphandling av validering och utbildning

En svårighet för projektgruppen var att upphandla utbildningsanordnare. När valideringen startat visade det sig att två av utbildningsanordnarna saknade den erfarenhet av validering som de uppgett. Detta innebar att valideringsmodellen inte alltid användes på det sätt som var tänkt. Projektgruppen var även osäkra på om utbildningen alltid genomfördes på det sätt som utlovats.

Några rekommendationer inför framtida upphandling av validering utifrån projektets valideringsmodell är att inventera tillgänglig valideringskompetens, tydligt definiera vilken kunskap och erfarenhet av validering som yrkeslärare behöver för att använda modellen, och att ha former för skarpare löpande avtalsuppföljning.

Deltagarnas förutsättningar att klara sina studier

Deltagarna i projektet hade olika förutsättningar att klara av sin validering och utbildning. Faktorer som påverkade deltagarnas förutsättningar var exempelvis vilken utbildningsanordnare de haft, vilka praktiska förutsättningar de fick av sin kommun, vilket stöd de fick från sin rektor och sina kollegor samt individuella förutsättningar.

Upplevda effekter av att delta i validering och utbildning

Att delta i validering och utbildning ledde till positiva effekter för deltagarna och deras arbetsplatser. Majoriteten av deltagarna upplevde att de fick ett bättre självförtroende i arbetet. Majoriteten upplevde också att de kunde bidra mer i diskussioner på arbetsplatsen och ge ett bättre stöd till kollegor. Mest positiva upplevelser gick att se hos den utbildningsanordnare som genomgående använde valideringsmodellen på det sätt som var tänkt.

Kompetensförstärkning förskola – projektorganisation

Kompetensförstärkning förskola drevs av en projektgrupp inom Göteborgsregionen, varav de delar som handlade om validering drevs av Validering Väst. I projektet deltog tolv kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Varje kommun hade en eller flera kontaktpersoner som koordinerade arbetet i sin kommun. Validering och utbildning inom projektet genomfördes av tre olika utbildningsanordnare.

Projektet finansierades med medel från Europeiska socialfonden (ESF) och pågick under perioden 2020–2022.

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö

Publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Kompetensförstärkning förskola

GR:s roll

Projektägare, projektledare och processledare i projekt Kompetensförstärkning förskola. FoU i Väst har varit utvärderare.

Samarbetspartner/s

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum. Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö

Finansiär/er

Huvudfinansiär: Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad