Nyhet

Förstudie om nationell yrkesresa för vård och omsorg klar – nu följer LSS

Nu är GR:s förstudie om yrkesresa inom vård och omsorg färdig. Samtidigt har den nationella styrgruppen för Yrkesresan beslutat vilka ytterligare områden som det ska göras förstudier för, och först ut är LSS.

Illustrerade resväskor utanför stationshus

Grafik från Yrkesresan.

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare, som GR har tagit fram tillsammans med medlemskommunerna. Som vi tidigare berättat har konceptet väckt uppmärksamhet nationellt, vilket resulterat i att Sveriges kommuner och regioner (SKR) ansvarar för en nationell samordning av Yrkesresan och att omkring 80 procent av kommunerna har valt att ansluta sig till konceptet. GR:s roll kommer att vara att samordna och utföra Yrkesresan för barn och unga både på regional och nationell nivå. Utöver denna planeras det för ytterligare fyra yrkesresor inom olika verksamhetsområden under avtalsperioden 2021–2027.

LSS står på tur

För att kunna ta ställning till vilka ytterligare verksamhetsområden som Yrkesresan kan vara aktuell för, kommer det att göras förstudier. Nu har den nationella styrgruppen för Yrkesresan beslutat vilka förstudier som ska göras härnäst:

  1. LSS – myndighet och utförarverksamhet. Denna förstudie ska belysa om det är möjligt och lämpligt att genomföra en yrkesresa för respektive område myndighet och utförare, eller om det ska vara en gemensam yrkesresa för båda.
  2. Äldreomsorg – utförarverksamhet
  3. Missbruk – myndighetsutövning

Förstudierna till dessa tre områden kommer inte att genomföras av GR utan av andra regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS) i landet. Som utgångspunkt ska de använda den förstudie om vård och omsorg som GR redan har gjort.

Om förstudien för vård och omsorg

Förstudien som GR har gjort undersöker behovet av en nationell strukturerad introduktion och kompetensutveckling för baspersonal och legitimerad personal inom kommunal vård och omsorg. Med kommunal vård och omsorg avses verksamheter inom funktionshinderområdet, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Exempel på slutsatser från förstudien:

  • Det finns ett stort intresse för ett nationellt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram inom vård och omsorg bland Sveriges kommuner, en så kallad yrkesresa.
  • Kommunal vård och omsorg innefattar olika kompetensområden och yrken. Inom de tre verksamhetsområdena behöver således personalen utveckla en djupare kunskap inom många skilda områden beroende på vilken yrkesroll de har och vilken målgrupp de möter i sitt arbete.
  • Behovet av introduktion och kompetensutveckling bedöms bäst kunna tillgodoses genom en yrkesresa inom vård och omsorg, där möjlighet finns att genom val av kurser anpassa innehåll utifrån yrke, verksamhet och den målgrupp som medarbetaren möter.
  • SKR har beräknat produktions- och förvaltningskostnad för framtagandet av yrkesresor. Behovet av ett brett kursutbud, anpassning av material och områdets komplexitet bedöms innebära en större kostnad än vad som ryms inom kostnadsramen för en yrkesresa.

Förstudien om nationell yrkesresa för vård och omsorg Pdf, 915 kB.

Mer information om Yrkesresan

Yrkesresan på GR:s webb

Yrkesresan på nationell nivå på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad