Nyhet

GR följer omställningen till god och nära vård och omsorg

Den 22 april träffades 20 representanter från tolv av Göteborgsregionens medlemskommuner för att ta sig an uppgiften att följa omställningen till god och nära vård ur ett kommunalt perspektiv.

Under ledning av Theresa Larsen och Åsa Nilsson, båda analytiker på FoU i Väst, har gruppen i uppdrag att sammanställa, analysera och kvalitetssäkra befintlig nationell och lokal statistik, men också att ta fram nya data och nyckeltal genom exempelvis vårdtyngdsmätningar och enkäter till patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.

God och nära vård

Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom kommuner och regioner i Sverige till det som kallas god och nära vård. Målet med omställningen är att det i möjligaste mån ska ske en förflyttning från en reaktiv, sjukhuscentrerad och organisationsfokuserad vård till en proaktiv, relationsbaserad och personcentrerad vård i öppna former och i hemmet.

Uppdrag att ta fram nyckeltal och indikatorer

Under 2019–2021 har Göteborgsregionen tillsammans med sina medlemskommuner arbetat med att utveckla nyckeltal för uppföljning av omställningen till en god och nära vård och omsorg i kommunerna. Resultatet av arbetet har presenterats i två rapporter:

Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv Länk till annan webbplats.

Utveckling av nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner Länk till annan webbplats.

I den sistnämnda rapporten presenteras förslag på nyckeltal och indikatorer som skulle kunna användas för att följa omställningen och dess effekter i kommunerna. Dessa rör bland annat patientens trygghet och delaktighet, patientsäkerhet och vårdkvalitet, samverkan mellan vårdgivare samt kostnadsutvecklingen för kommunal vård och omsorg.

Efter förankring i socialchefsnätverket samt äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefsnätverket har Göteborgsregionen fått i uppdrag att tillsammans med kommunrepresentanter ta fram de nyckeltal och indikatorer som föreslås i rapporten.

Befintliga nyckeltal men även helt ny data

En del av dessa nyckeltal finns redan tillgängliga, exempelvis genom Öppna jämförelser, nationella kvalitetsregister och olika databaser och genom den uppföljning av god och nära vård som görs av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Mycket av det som kommunerna tycker är viktigt är dock svårt att mäta och på många områden saknas nationell statistik. Där behöver helt nya data tas fram. Kommunerna har till exempel svårt att följa vårdtyngden för sina patienter och det behövs mer kunskap om patienternas upplevelser. Idag görs ingen nationell undersökning riktad till de som har insatser från kommunal hälso- och sjukvård.

– Det är en balansgång att utgå från den statistik som redan finns tillgänglig för att undvika administrativ börda och samtidigt kunna göra relevanta beskrivningar av vad omställningen till en god och nära vård innebär från ett kommunalt perspektiv, säger Åsa Nilsson.

En viktig del i arbetet är att få fram kvalitetssäkrad och jämförbar statistik mellan kommunerna.

– Olika verksamhetssystem i kommunerna är ett hinder för jämförbarhet. Vi måste försäkra oss om att vi mäter på samma sätt i alla kommuner, säger Theresa Larsen.

Regional nyckeltalsrapport

Målsättningen med arbetet är att publicera en första nyckeltalsrapport för god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionen i februari 2023. Resultatet kommer också redovisas och diskuteras på ett särskilt nyckeltalsseminarium.

Arbetet finansieras med statliga stimulansmedel för omställningen till god och nära vård.

Vill du veta mer?

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård Länk till annan webbplats.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

Uppdaterad