Nyhet

I oktober går startskottet för ungdomsundersökningen LUPP!

Det innebär att kommunerna under 2024 kommer att få en massa mer kunskap om ungas hälsa och livssituation.

Under hösten genomförs ungdomsundersökningen LUPP 2023 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i tio av Göteborgsregionens kommuner. Frågorna i enkäten syftar till att skapa en helhetsbild av ungas situation. Det handlar om allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Utgångspunkten är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter. 

Vad är LUPP?

LUPP är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner, stadsdelar eller regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter.

Hur och när görs LUPP?

LUPP 2023 genomförs i kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö under oktober och november. Undersökningen riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 samt, i sju av kommunerna, till ungdomar som går andra året på gymnasiet. Majoriteten av ungdomarna kommer att svara på undersökningen under lektionstid. De ungdomar som inte går i gymnasiet, eller studerar i en annan kommun än de bor i, kan få undersökningen hemskickad om skolan som de går i inte deltar i LUPP-genomförandet.

Varför är LUPP en viktig undersökning?

För att kunna stärka det ungdomspolitiska arbetet och utveckla kommunens verksamheter i rätt riktning behövs aktuell kunskap om ungas åsikter, vanor, hälsa och erfarenheter. För att få ett så pålitligt resultat som möjligt krävs att ungdomarna svarar på enkäten. Här spelar föräldrar och lärare en viktig roll i att uppmuntra ungdomarna att delta i undersökningen. Ungdomarnas svar är helt anonyma. 

– LUPP ger bred kunskap om hur kommunernas unga invånare har det och ger signaler om vad kommunerna kan behöva förstärka. Bredden i resultaten bidrar till en helhetssyn på ungdomar och deras förutsättningar och är därför ett bra underlag för verksamheter som behöver samverka i förbättringsarbete. Men det är också viktigt att ungdomarna själva bjuds in i arbetet, för enkätsvar är ytliga och behöver tolkas och förklaras av dem som berörs, säger Åsa Nilsson som är analytiker vid GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.

– LUPP ger skolan en bred bild av ungas livssituation eftersom undersökningen berör ungas fritid, hälsa och framtid, vilka alla är viktiga faktorer för fullföljda studier. Resultaten ger ett verksamhetsnära underlag för skolan att bygga en demokratiundervisning och till stöd finns ett framtaget metodmaterial för lärare och elever, säger Malin Viberg som är projektledare på GR:s avdelning Utbildning och som bland annat arbetar med att facilitera LUPP-nätverkets träffar.

Ungas påverkan och möte med demokratin – ett undervisningsmaterial

OM LUPP 2023 

  • LUPP är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Läs mer på MUCF:s webbplats Länk till annan webbplats..
  • Tio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning. Läs mer om det regionala Lupp-arbetet.
  • Resultaten kommer att presenteras i olika former under våren och hösten 2024.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

Uppdaterad