Nyhet

Länsgemensam uppföljning av god och nära vård ska utvecklas

Leder omställningen till god och nära vård till en mer kostnadseffektiv, tillgänglig och samordnad vård? Det vill det politiska samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och kommuner i länet (SRO) kunna följa.

Med dagens uppföljningsmodell går det inte att svara på frågan om omställningen till god och nära vård leder till önskade effekter. Därför har GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst tagit fram ett förslag till en förstudie för hur bättre mått skulle kunna utvecklas. SRO ställde sig den 23 maj bakom att förstudien genomförs på det sätt som föreslås.

God och nära vård

Omställningen till god och nära vård är tänkt att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Mer vård ska ges i öppna vårdformer och i hemmet samtidigt som digitala vårdformer och stöd till egenvård ska öka. Målet är en personcentrerad, sammanhållen, samskapad samt hälsofrämjande och proaktiv vård och omsorg. Omställningen ska ske utan att äventyra patientsäkerheten eller åsidosätta etiska principer (som exempelvis behovsprincipen) inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om GR:s arbete med god och nära vård

Konkret innebär förstudien en behovskartläggning av vad Västra Götalandsregionen och länets kommuner vill veta för att kunna följa omställningen ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv. I kartläggningsarbetet, som genomförs som workshops i de fyra kommunalförbundsområdena och Västra Götalandsregionen, är det centralt att uppföljningsbehoven hos aktörer på olika nivåer och i olika roller i organisationerna synliggörs så att den data och de mått som tas fram blir användbara beslutsunderlag i praktiken.

Därefter gör en analys av det som framkommit i kartläggningen för att undersöka vad som är möjligt att följa upp redan idag baserat på befintliga data, och vilka nya mätningar och datainsamlingsmetoder som skulle behöva utvecklas. En tvärvetenskaplig referensgrupp kommer knytas till uppdraget som bidrar i detta skede. Här behöver dessutom dialog och avstämning ske med nationella myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen och SKR, för att undvika dubbelarbete, men också för att påverka den nationella uppföljningen av omställningen så att den blir relevant och användbar.

Slutligen tas det fram ett förslag på nya mått och mätningar som inkluderar en plan för genomförande och kostnader för uppdraget. Förslaget presenteras för SRO som får ta ställning till vad som ska prioriteras och hur arbetet ska finansieras.

Om förstudien

Förstudien kommer ledas av två personer, en som representerar kommunerna och en som representerar Västra Götalandsregionen. Projektledare för kommunerna blir Theresa Larsen, analytiker på Göteborgsregionen, FoU i Väst, och för regionen den blivande projektledaren i Västra Götalandsregionen som ska arbeta med att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal i länet. En arbetsgrupp bestående av en representant från respektive kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen kommer bistå i arbetet.

Förstudien kommer pågå under hösten 2024 och ett förslag till uppföljningsmodell ska presenteras för SRO i början av 2025.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Uppdaterad