Nyhet

Prisat projekt om integrerad
yrkesutbildning med språkstöd

Hur kan en elev med annat modersmål än svenska lyckas med utmaningen att på kort tid utveckla yrkeskunskaper och färdigheter och klara de krav som ställs på en medarbetare på en arbetsplats? Detta har undersökts i en pilotstudie inom Göteborgsregionens yrkesutbildningar med språkstöd.

Större fokus på yrkesämnena som bärande och språket som stödjande för att uppnå en högre kvalitet och kostnadseffektivitet. Det var grunden till det pilotprojekt som under 2020/2021 genomfördes i samarbete med den regionala barnskötarutbildningen med språkstöd i Partille kommun på uppdrag av vuxenutbildningsnätverket i Göteborgsregionen.

– Syftet har varit att stärka utrikesfödda elevers progression och förutsättningar att klara de språkliga krav som ställs på en arbetsplats genom integrerad undervisning och förstärkt koppling mellan skolan och det arbetsplatsförlagda lärandet, säger Nomi Madolo, rektor på vuxenutbildningen i Partille.

Resultat

Nu finns rapporten från projektet tillgänglig. Här beskrivs bland annat hur samarbete och integrering vid barnskötarutbildningen med språkstöd inom pilotstudien har organiserats från ledningsnivå samt hur undervisningen har utformats. Därtill presenteras resultatet av språk- och yrkeslärarnas samarbete med varandra och med apl-handledarna samt hur undervisningen därefter formades. En viktig slutsats är att det betyder mycket för lärare och elever att vuxenutbildningschef och rektor är tydliga med vad de menar med integrering och bygger förutsättningar för lärarnas samarbete kring språk och yrke.

– När jag intervjuade eleverna vid utbildningens slut gav alla flera exempel på hur de har utvecklat förmågan att kommunicera och klara konflikter, instruktioner och så vidare ute på förskolan. De har strategier för ett livslångt lärande på arbetsplatsen. Det hänger såklart ihop med att deras lärare har haft förutsättningar att samarbeta med apl-handledarna och fånga upp elevernas behov av stöd i praktik och lärarledd undervisning, säger Jenny Hostetter som har handlett ledning och lärare under utbildningen.

Samtliga har fått jobb

Efter projektets avslut är samtliga elever som slutförde pilotutbildningen i någon form av anställning. Även om det delvis återspeglar behoven inom branschen visar det på ett bra resultat av pilotprojektet. Flera av deltagarna klarade dessutom utbildningen trots att de kom in med lägre behörighet i sfi än vad som idag krävs för antagning på barnskötarutbildning.

– I statistiken tillhör utrikesfödda kvinnor en utsatt grupp på svensk arbetsmarknad, men här har de fått stöttning och förutsättningar för egen försörjning och en identitet som professionella barnskötare, menar Jenny.

Projektet har erhållit Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, inrättat av EU-kommissionen för att utveckla språkundervisningen.

Läs mer om kvalitetsutmärkelsen och se film om projektet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs och ladda ner rapporten.

Uppdaterad