Projekt avslutat

Plug In – två projekt för att motverka studieavbrott

Under sex års tid var Plug In och det efterföljande projektet Plug In 2.0 Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott. Fokus låg på ungdomar som riskerade att avbryta sina gymnasiestudier – eller som redan hade hoppat av gymnasiet.

Syfte och mål

Syftet med hela Plug In-projektet har varit att minska studieavbrotten i gymnasieskolan, genom att kommunerna har drivit olika lokala utvecklingsprojekt för att utveckla nya metoder och samarbetsformer.

Målsättningen har varit att genom olika insatser fånga upp elever som riskerat att avbryta sina studier. Det har även handlat om att få unga som redan avbrutit sina studier att återgå till utbildning eller annan meningsfull sysselsättning.

Finansiär

Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Om projektet

Plug In startade 2012. Fortsättningsprojektet Plug In 2.0 pågick mellan 2015 och 2018, med fokus på att utveckla det som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer.

I Plug In 2.0 deltog Göteborgsregionen (GR) dels på operativ nivå genom delprojekt i medlemskommunerna och dels på strategisk nivå genom framtagandet av en digital kunskapsresurs, som under projektets gång arbetade med att sprida, generera och generalisera kunskap om att motverka studieavbrott. På webbplatsen samlades tidigare aktuell forskning, fallstudier och beprövade metoder som utarbetats inom Plug In.

Resultat

I våra kortfattade rapporter kan du läsa mer om Plug In GR:s resultat på regional nivå, lokal sammanslagen nivå samt om unika lokala resultat.

Under de år som Plug In och Plug In 2.0 pågått har vi gjort många lärdomar och samlat erfarenheter kring frågor som rör fullföljda studier och studieavbrott. Detta arbete mynnade ut i ett antal fler projekt som på olika sätt har syftat till att främja ungas fullföljda studier.

  • Plug Innan hjälpte skolor i det förebyggande arbetet med elever i åk. 5-9 som riskerade att inte bli behöriga till gymnasiet
  • FSGR syftade till att skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser, med särskilt fokus på fristående skolor
  • Yrk In syftade till att bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen genom att stärka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram

Kontakt

I korthet

Pågick

Februari 2012 – December 2018

Projektägare

Sveriges Kommuer och Regioner (SKR)

GR:s roll

Projektledare, processledare

Medverkande

Regioner: Göteborgsregionen (GR), Region Jämtland-Härjedalen, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Gävleborg, Kommunförbundet Skåne

Totalt deltog ca 11 000 ungdomar spritt över ett 80-tal kommuner under projekttiden 2012–2018.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Länkar, externa webbplatser

SKR:s webbplats om projektet Plug In Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad