Projekt avslutat

College Väst

ESF-projektet College Väst syftade till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, samt att se över möjligheterna för liknande former inom branscher för livsmedel och gröna näringar. Projektet delfinansierades av Europeiska Socialfonden och pågick mellan 2016 och 2018.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förstärka strukturer och öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Långsiktiga mål

  • Förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov
  • Utsätta könsstereotypa yrkes- och utbildningsval för förändringstryck

Huvudmål

  • Vidareutveckla det arbetsplatsförlagda lärandet, kvalitetssäkra och säkra återcertifiering av befintliga college genom samverkan
  • Kartlägga förutsättningar för nya samverkansstrukturer inom området Livsmedel och Gröna näringar
  • Förstärka strategiska samverkansstrukturer

Finansiär

Projektet har finasierats av Europeiska socialfonden (ESF) och bedrivits i samarbete med Region Halland.

Fördjupning

Om College Väst

I dagsläget finns två regionala certifierade college inom Göteborgsregionen – Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Inom båda collegeformerna pågick ett arbete kring framtagandet och implementering av handledarutbildning och här fanns beröringspunkter och möjligheter till samverkan.

Inom Vård- och omsorgscollege genomfördes en språkstödsutbildning – ett arbete som även Teknikcollege blev intresserade att ta del av. Ytterligare en beröringspunkt är arbetet kring att förstärka den lokala och regionala kvalitetssäkringen enligt de nationella riktlinjerna.

Inom samtliga delprojekt skapades ett gemensamt kunskapsförhöjande och kapacitetsbyggande, där fler skulle få kännedom om collegekonceptet. Det gällde såväl potentiella samverkanspartners som skolor och elever som står inför sina yrkes- och utbildningsval.

College Väst hade ett tydligt fokus på de horisontella principerna. Samtliga aktiviteter genomsyrades av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Bakgrund

Inom såväl Teknikcollege som Vård och Omsorgscollege har man kunnat se en överrepresentation av manliga respektive kvinnliga sökanden. Här fanns ett arbete att göra för att just motverka könsstereotypa yrkes- och utbildningsval.

Det fanns också ett intresse inom Västra Götalandsregionen och Region Halland att kartlägga kompetensbehovet och undersöka förutsättningarna för en ny samverkansform inom området livsmedel och gröna näringar. Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning.

Resultat

Göteborgsregionens kompetensråd

Tack vare College Väst kunde vi skapa och vidareutveckla Göteborgsregionens kompetensråd. Länk till annan webbplats.

Kartläggning som togs fram inom Livsmedel och gröna näringar

Inom College Väst har en kartläggning över förutsättningarna för samverkan mellan skola och arbetsliv inom området livsmedel och gröna näringar genomförts. Rapporten presenterar även en modell för samverkan och finansiering av den:

Kartläggningsrapport College Väst – Livsmedel och gröna näringar

Kontakt

I korthet

Pågick

2016-04-01 till 2018-03-31

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Samtliga GR:s medlemskommuner

Övriga aktörer: Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege

Samverkanspartners utan avtal kopplat till utlysning: Västra Götalandsregionen (VGR), Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund och Boråsregionens kommunalförbund.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Uppdaterad