Projekt avslutat

Göteborgsregionens kompetensnav

Behovet av kompetensutveckling och omställning är stort. Det beror inte minst att teknikutveckling, digitalisering och globalisering skapar nya behov hos företag, vilket även ställer krav på ny kompetens hos medarbetarna. Göteborgsregionens kompetensnav var ett projekt som genomförde operativa kompetensutvecklingsinsatser till nytta för medborgare, företag och samhälle.

Syfte och mål

ESF-projektet Kompetensnavet syftade till att identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och individers omställnings- och utvecklingsbehov. Genom att samla insatser för kompetensutveckling i Göteborgsregionen skulle fler få möjlighet att stärka positionen inom nuvarande bransch eller stå bättre rustade för anställning inom en annan.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och Västra Götalandsregionen (VGR)

Fördjupning

Kompetensnavet var organisatoriskt en del av Göteborgsregionen (GR), men drevs i samverkan mellan GR, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs stad (ArbVux).

Kompetensnavet var således en samlad verksamhet för att säkerställa genomförande av flertalet olika projekt, med olika projektägare och finansiärer. Arbetet leddes av en styrgrupp, med representanter från var och en av de fyra samverkansorganisationerna, samt ordförande och vice ordförande i Göteborgsregionens övergripande kompetensråd.

I samarbete med Göteborgsregionens övergripande och branschspecifika kompetensråd

Kompetensnavet arbetade i nära dialog med Göteborgsregionens övergripande kompetensråd Länk till annan webbplats. och de branschspecifika kompetensråden, vars ansvar är att identifiera och formulera näringslivets behov av kompetensutveckling och omställning. ESF-projektet Kompetensnavet svarade för att operationalisera dessa samt för att identifiera finansieringslösningar.

Resultat

Vidareutbildade medarbetare

Närmare 2000 individer fick en kompetenshöjande insats genom projektet. I och med Kompetensnavets insatser fick deltagarna bättre förutsättningar att behålla sitt arbete, eller ökade förutsättningar att få ett annat arbete i framtiden.

Företagens kompetensförsörjning

Kompetensnavet hade runt 700 små och medelstora företag involverade i projektet. Genom samarbeten i Göteborgsregionens Kompetensråd så var företagen och branschorganisationerna involverade i att ta fram relevanta utbildningar för att stötta näringslivets behov. Men även vara delaktiga i att designa och anpassa utbildningarna så att de bäst stöttade näringslivet i kvalitet och form.

Samverkan leder till utveckling

Kompetensnavet möjliggjorde en gemensam förståelse för behovet av kompetensutveckling, vilket såväl offentliga aktörer som företag och utbildningsanordnare vinner på i längden. Det medförde också en regional samverkan mellan privata och offentliga utbildningsarrangörer för att på bästa sätt samordna och ta fram utbildningar som kompletterade det ordinarie utbudet.

Ett resultat är att regionen fick en möjlighet att genom ett antal piloter testa nya sätt och former att utbilda. Detta blev en lärdom för regionens utbildare.

För fullständig slutrapport i projektet, kontakta Lena Hamberger, projektledare,

Kontakt

I korthet

Pågick

1 augusti 2020 – 31 december 2022

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

I samarbete och samverkan med

Göteborgsregionens övergripande kompetensråd och de branschspecifika kompetensråden, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs stad (ArbVux).

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Länkar, externa webbplatser

Göteborgsregionens kompetensråd Länk till annan webbplats.

Uppdaterad