Projekt avslutat

Göteborgsregionens kompetensnav

Behovet av kompetensutveckling och omställning är stort. Det beror inte minst att teknikutveckling, digitalisering och globalisering skapar nya behov hos företag, vilket även ställer krav på ny kompetens hos medarbetarna. Göteborgsregionens kompetensnav var ett projekt som genomförde operativa kompetensutvecklingsinsatser till nytta för medborgare, företag och samhälle.

Syfte och mål

ESF-projektet Kompetensnavet syftade till att identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och individers omställnings- och utvecklingsbehov. Genom att samla insatser för kompetensutveckling i Göteborgsregionen skulle fler få möjlighet att stärka positionen inom nuvarande bransch eller stå bättre rustade för anställning inom en annan.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och Västra Götalandsregionen (VGR)

Fördjupning

Vidareutbilda medarbetare

Genom Kompetensnavets insatser var förhoppningen att ge deltagarna bättre förutsättningar att behålla sitt arbete eller att få ett annat arbete i framtiden. Resultatet skulle därmed bli minskad arbetslöshet och ökad tillväxt i regionen.

Se över företagens kompetensförsörjning

Kompetensnavet skulle även stärka företagens förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning. Detta genom att exempelvis stötta företag i att säkerställa att personalen hade rätt kompetens både nu och i framtiden. Resultatet skulle därmed blir en konkurrenskraftig region.

Samla kompetensutvecklingsinsatser

Genom kompetensmatchning.se Länk till annan webbplats., som togs fram i samråd mellan Kompetensnavet och RISE, skulle företag och utbildningsanordnare få en helhetsbild av utbud och efterfrågan inom kompetensutveckling.

Samverkan leder till utveckling

Kompetensnavet skulle möjliggöra en gemensam förståelse för behovet av kompetensutveckling, vilket såväl offentliga aktörer som företag och utbildningsanordnare vinner på i längden. Samtidigt skulle organisationer samordna användningen av resurser genom att samverka. Arbetet skulle därmed bidra till att skapa både påverkan och nationell utveckling.

Kompetensnavet var organisatoriskt en del av Göteborgsregionen (GR), men drevs i samverkan mellan GR, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs stad (ArbVux).

Kompetensnavet var således en samlad verksamhet för att säkerställa genomförande av flertalet olika projekt, med olika projektägare och finansiärer. Arbetet leddes av en styrgrupp, med representanter från var och en av de fyra samverkansorganisationerna, samt ordförande och vice ordförande i Göteborgsregionens övergripande kompetensråd.

I samarbete med Göteborgsregionens övergripande och branschspecifika kompetensråd

Kompetensnavet arbetade i nära dialog med Göteborgsregionens övergripande kompetensråd Länk till annan webbplats. och de branschspecifika kompetensråden Länk till annan webbplats., vars ansvar är att identifiera och formulera näringslivets behov av kompetensutveckling och omställning. ESF-projektet Kompetensnavet svarade för att operationalisera dessa samt för att identifiera finansieringslösningar.

Resultat

Just nu pågår arbetet med slutrapporten.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 augusti 2020 – 31 december 2022

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

I samarbete och samverkan med

Göteborgsregionens övergripande kompetensråd och de branschspecifika kompetensråden, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs stad (ArbVux).

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Länkar, externa webbplatser

Göteborgsregionens kompetensråd Länk till annan webbplats.

Uppdaterad