Projekt pågående

Signs of Safety – en studie av en utredningsmodell

Signs of Safety är en modell som socialtjänsten i många kommuner använder för utredning och stöd i familjer där det finns oro för att barn ska fara illa.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka förståelsen för Signs of Safety och hur modellen påverkar socialtjänstens arbete, till exempel när det gäller vilken information som samlas in och hur socialarbetare involverar föräldrar, barn och andra i utredning, bedömning och beslut, men också när det gäller vilka insatser som genomförs. Därmed är förhoppningen att kunna identifiera under vilka villkor som modellen gör skillnad, vilket förväntas vara ett stöd för de kommuner som använder, eller vill använda modellen.

Finansiär

Projektet finansieras med forskningsmedel från det statliga forskningsrådet Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Fördjupning

Den sociala barnavården

Ett av socialtjänstens svåraste uppdrag handlar om att utreda om det finns oro för att barn far illa och att, när så är fallet, besluta om lämpliga åtgärder. Arbetet struktureras i de flesta kommuner av BBIC (Barns Behov i Centrum), men även av andra arbetssätt. Signs of Safety är en av de modeller som blivit populär i Sverige. Den har sitt ursprung i Västra Australien och har sedan dess utvecklats i olika steg och spridits till såväl Nordamerika som Europa. I Göteborgsregionen har de flesta kommuner utbildat sin personal i modellen vid något tillfälle, men det varierar i vilken utsträckning den idag upplevs prägla arbetet.

Signs of Safety innehåller ett antal konkreta arbetssätt för att utreda och bedöma risk och skydd, liksom för att jobba med dem som behöver stå för barnets trygghet och säkerhet om det bor kvar hemma (så kallade säkerhetsteam). Det handlar om att mobilisera de som finns i barnets sociala nätverk, såsom släkt och andra viktiga vuxna. Modellen förväntas fokusera på hur socialarbetaren kan bygga partnerskap med familjen samtidigt som de ser till barnets bästa.

Det finns idag ett stort intresse för modellen inom svensk socialtjänst, samtidigt som den saknar ett starkt forskningsstöd. Därför vände sig kommunerna i Göteborgsregionen till FoU i Väst med önskemål om en studie.

Upplägg

Två av de deltagande socialtjänstenheterna använder modellen sedan länge, medan två är i implementeringsfas och två inte använder den alls utan utgör jämförelsekommuner. Enheternas arbete följs genom observation av metodhandledning (ärendehandledning som främst sker i grupp), aktläsning och intervjuer med föräldrar och barn/ungdomar. FoU i Väst analyserar även tillgänglig statistik för att se om kommunerna över tid skiljer sig åt när det gäller sådant som aktualiseringar, utredningar och insatser. Datainsamlingen påbörjades våren 2023 och pågår fram till 2025. Projektet genomförs i nära samarbete med deltagande kommuner, vilka kommer medverka i analysen av preliminära resultat.

Lästips

Signs of Safety i praktiken – En studie om användning i Stockholms län (FoU Södertörn) Länk till annan webbplats.

Signs of Safety – En modell för utredning och uppföljning av barns trygghet och säkerhet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU) Länk till annan webbplats.

Signs of Safety – en detaljerad presentation (Signs of Safety Knowledge Bank) Länk till annan webbplats.

Resultat

Forskningsprojektet slutredovisas i en svensk rapport runt årsskiftet 2025/2026. Därutöver skrivs vetenskapliga artiklar som kommer finnas tillgängliga här.

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

Aktuellt

I korthet

Pågår

2022–2026.

GR:s roll

Medelsförvaltare och projektägare.

Medverkande

GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och kommunerna Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet och Mölndal.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Social sammanhållning och trygghet.

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.

Uppdaterad