Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola

Nyanlända ungdomar behöver snabbt få en kvalificerad och enhetlig bedömning av både de formella och informella kunskaper de fått genom utbildning och erfarenheter i hemlandet.

Innan projektets början fanns ingen enhetlighet när det gäller bedömning av nyanländas tidigare kunskaper inför placering i gymnasieskola. Inom ramen för InVäst har därför tre olika material utvecklats. Med särskilt fokus på kartläggning och kunskapsbedömning, utländska grundskolebetyg och ansökan i fri kvot utländska betyg relaterar dessa material sammantaget till de behov och utmaningar som framkom under projektets förstudie och genomförandeperiod. Avsikten är också att tydliggöra kunskapsläge, förutsättningar och möjligheter på ett sådant sätt att förutsättningarna för en likvärdig och rättssäker hantering förbättras.

Vägledningsmaterial om hantering av utländska grundskolebetyg

Ett material med information och kunskap om utländska grundskolebetyg i relation till skolhuvudmäns behov, nationella lagar och riktlinjer samt till aktuella utredningar. Nyckelkapitlet behandlar svårigheten i att värdera och äkthetsgranska utländska betygsdokument. Som bilaga finns översiktlig information om betygsskalor i ca 80 länder och vad som i dessa länder är ett godkänt betyg respektive högsta betyg.

Materialet bygger till stor del på information från Skolverket, Universitets- och högskolerådet (UHR), Göteborgsregionens Gymnasieantagning, ambassader och andra erkända källor med information om skol- och betygssystem i världen.


Stödmaterial om kartläggning och kunskapsbedömning

Ett inspirationsmaterial som fokuserar på goda exempel och erfarenhet om hur man konstruktivt kan arbeta med kartläggning och kunskapsbedömning på inriktningen Språkintroduktion inom gymnasieskolans Introduktionsprogram. Materialet ger också en översiktlig beskrivning av nationella förutsättningar och av etablerad vetskap om framgångsfaktorer på området.

Aktuell kunskap och information har hämtats från bl.a. Skolverket och Skolinspektionen m.fl. nationella aktörer samt har inspirerats av erfarenheter inhämtade via en referensgrupp med professionsföreträdare på Språkintroduktion. Därutöver bygger delar av materialet på ett utbyte av erfarenheter mellan skolor över hela landet.

 

Anvisningsdokument om ansökan i fri kvot utländska betyg

Dokumentet innehåller grundläggande information om fri kvot utländska betyg samt tillvägagångssätt, rutiner och ansvarsfördelning vid ansökan i fri kvot i Göteborgsregionen. Det innehåller också en blankett för avlämnande skolas behörighetsrekommendation.

Arbetet med dokumentet skedde i nära samarbete med Göteborgsregionens gymnasieantagning och utgick från behovet av att tydliggöra och effektivisera avlämnande grundskolors hantering vid ansökan i fri kvot med utländska betyg till gymnasiet.


Kontaktperson på GR: Anders Hemborg

Senast uppdaterad: 2020-01-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund