Rapport

Delsjön–Härskogenkilen

Samverkansbehovet i Delsjön-Härskogenkilen är stort med tanke på exploateringstrycket i området. Hur kan bebyggelse- och trafikplanering bättre integreras med arbetet att värna och utveckla den gröna kilens värden?

Bilagor

Karta över området Pdf, 221 kB.
Broschyr om projektresultaten Pdf, 2 MB.
Delrapport: Kartläggning av områden med skogskänsla och gammal skog Pdf, 757 kB.
Delrapport: Kulturvärden och kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom gröna kilen Delsjön-Härskogen Pdf, 3 MB.

Projektet

Projektet Delsjön– Härskogenkilen, Upplevelsevärden och biologisk mångfald avslutades i april 2016. Det ägnades åt en av de gröna kilarna som identifieras i Strukturbild för Göteborgsregionen, den kil som sträcker sig från Delsjön till Härskogen och går över flera kommungränser.

Projektet var en del av GR:s arbete kring en utvecklad grönstruktur. Under projekttiden kartlades och studerades området utifrån dess betydelse för människors välbefinnande, biologisk mångfald och kulturhistoria och hur de gröna värdena bidrar till vårt samhälle.

En liknande studie har genomförts för den gröna kil som sträcker sig från Slottsskogen i Göteborg till Sandsjöbacka i Kungsbacka.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2016

Samarbetspartner/s

Medlemskommuner: Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille

Finansiärer

Statliga medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i form av så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen).

Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Uppdaterad