Grön infrastruktur

Den gröna infrastrukturen är nätverk av natur, grönska och vatten som vi är beroende av för att kunna skapa hälsosamma och attraktiva livsmiljöer. Den ger oss inte bara möjlighet till rekreation och friluftsliv utan också rent vatten, syre, klimatskydd och luftrening. Sammanhängande grönområden spelar också en viktig roll för att bevara den biologiska mångfalden som är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och producera ekosystemtjänster. Därför behöver den regionala planeringen ta tillvara och utveckla de så kallade gröna kilarna.

I överenskommelsen Strukturbild för Göteborgsregionen identifierar medlemskommunerna fem huvudstråk kring järnvägar och vägtrafiksystem som utgör regionens ryggrad. Där är mycket av bebyggelse och verksamheter koncentrerade. Genom att främst bygga i stråken skapas bättre möjligheter att hushålla med marken i de gröna kilarna som ligger mellan stråken. De gröna kilarna är större sammanhängande naturområden som bidrar till Göteborgsregionens attraktionskraft.

De gröna kilarna har olika karaktär och innehåller allt från skogar med höga naturvärden till jordbruksmark, i många fall med stora kulturhistoriska värden. Sammanhängande grönområden spelar en viktig roll för att bevara den biologiska mångfalden och fyller också en funktion som lokala klimat- och miljöförbättrare. Därför är de av betydande gemensamt intresse.

Parker och natur i och nära tätorter är viktiga för upplevelsen av orten och för vardagsrekreationen men fyller också en rad andra funktioner. Bland annat att skydda vår bebyggelse från översvämningar och att skapa ett mer behagligt klimat. I den byggda miljön är det stor konkurrens om marken och det är många funktioner som måste få plats och därmed ännu viktigare att värna grönskan.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Kartläggning av jordbruksmark

Jordbruksmark är en mångsidig markresurs av vikt för livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och klimatanpassning. GR har tagit fram Kartläggning av jordbruksmark, som innehåller en regional bild över Göteborgsregionens jordbruksmark samt fördjupande analyser om jordbruksmark inom våra stationssamhällen. Denna kunskap ligger till grund för fortsatt samhällsplanering.

Underlag för att värna naturområden och parker i planeringen

De gröna kilarnas betydelse är en aspekt som ska finnas med i olika sammanhang i den fysiska planeringen. De erbjuder möjligheter till rekreation, lek, naturupplevelser, naturpedagogik och odling. GR och medlemskommunerna lägger särskild vikt vid hur mark används i mötet mellan tätortsområden, landsbygd och grönområden. I kunskapsunderlaget Regionala bilder – underlag för fysisk planering finns en rapport om grön infrastruktur som innehåller statistik gällande grönområden i Göteborgsregionen som helhet och för enskilda medlemskommuner.

Naturvårdsprojekt i gröna kilar

Grönområdet som sträcker sig ända från Slottsskogen till Sandsjöbacka liksom området Delsjön-Härskogen har studerats extra i naturvårdsprojekt. GR har också kartlagt var det finns tysta områden i regionen och ordnat kommunvisa workshoppar om ekosystemtjänster.

Kontakt

Uppdaterad