Artikel

Genom Partnerskapet påverkar GR kunskapsutvecklingen i socialtjänsten

GR är som RSS (regional samverkansstruktur) med i Partnerskapet på nationell nivå, där kommunerna och regionerna tillsammans arbetar med kunskapsutveckling för landets socialtjänst. Genom att vi är delaktiga där kan kommunerna i Göteborgsregionen både påverka nationellt och dra nytta av vad andra kommuner gör.

För att socialtjänsten ska kunna ge individerna ett bra stöd är det av största vikt att verksamheten har tillgång till aktuell kunskap och kan arbeta med att implementera ny kunskap och utveckla nya arbetssätt. Det finns många sätt att göra detta på, men ett av dem är att kommunerna samarbetar genom det så kallade Partnerskapet.
Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), när det gäller kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Göteborgsregionen (GR) är delaktig i form av att vara en RSS, en regional stöd- och samverkansstruktur.

– Vi inom GR är mycket aktiva i Partnerskapet och det innebär bland annat att vi är med i referensgrupper, deltar som processledare, gör förstudier och kunskapsunderlag och att kommuner i GR gör pilotstudier. Det handlar både om att GR och våra medlemskommuner påverkar nationellt och att vi drar nytta av andras erfarenheter, berättar Cecilia Axelsson, som är planeringsledare på Göteborgsregionen (GR).

Exempel: Tidigt stöd – missbruk och ekonomiskt bistånd

Ett exempel på detta är pilotstudien Tidigt stöd inom missbruk och ekonomiskt bistånd, där nu Kungälvs och Härryda kommuner ingår. Syftet är att försöka hitta nya metoder, eller att utveckla dem som redan används, för att upptäcka risker och kunna ge individer stöd så tidigt som möjligt, innan exempelvis ett beroende har blivit långvarigt och kräver större insatser.

Greger Hjelm och Kristina Olsson, som är enhetschefer i Kungälvs kommun, berättar att de är i en tidig fas av sitt projekt men att planen är att fokusera på individer 18-50 år som har uppburit ekonomiskt bistånd i högst 10 månader, samt på två orsaker till behov av stöd: 1) sjukskrivning och 2) arbetshinder på grund av sociala skäl som exempelvis missbruk.

När det gäller försörjningsstöd handlar det mycket om att korta tiden som en person behöver stöd.
– Man ser en tendens att folk blir kvar i försörjningsstöd längre, att många står långt ifrån arbetsmarknaden till exempel. Där krävs samverkan och det här arbetet är ett steg, säger Kristina.

De ska nu i projektet titta på är vilka riskfaktorer som finns och hur de kan jobba för att hitta individerna i ett tidigare skede än vad vi gör idag.
– Vi kan ställa oss frågor som till exempel: Behöver vi ändra samverkansformerna med sjukvården? Ska vi använda samordningsförbundet på ett annat sätt? Ska vi utveckla våra egna arbetsmetoder och använda exempelvis IPS (Individual Placement and Support)? säger Kristina.

Det kan handla om både nya metoder och att utveckla sådant som de redan gör.
– Tanken är att bidra till kunskapsproduktionen genom att hitta modeller som fungerar och göra dem mer kända på nationell nivå så att de kan spridas. Vi fick frågan från SKR och vi såg det som ett sätt att få in mer energi i vår verksamhet – att lyfta vårt dagliga arbete till ett större sammanhang, säger Greger.

Fler exempel på GR:s medverkan

Ett tydligt exempel på när vi inom Göteborgsregionen har varit med och påverkat för nationell utveckling av kunskap är Yrkesresan, som är ett kompetensprogram för social barn- och ungdomsvård (Läs mer om Yrkesresan). Nu är det även beslutat att det blir en yrkesresa även för funktionshinderområdet. GR:s planeringsledare Cecilia Axelsson har varit med i referensgruppen och GR:s nätverk för chefer inom funktionshinderområdet har varit delaktiga och lämnat synpunkter.

Men GR och medlemskommunerna är med i många projekt och pilotstudier genom Partnerskapet:

  • Samverkanspilot Tidigt stöd inom missbruk och ekonomiskt bistånd
  • Samverkanspilot Implementering av kunskapsstöd för att motverka normbrytande beteende och återfall i brott
  • Prioriterat samverkansområde kommunal hälso- och sjukvård
  • Förstudie Yrkesresa Funktionshinder
  • Nationellt test av en modell för att identifiera lokala kunskapsbehov

Gemensam nytta och lägre risk

Varför är vi då med i alla dessa förstudier och utvecklingsarbeten?

– Genom att delta bidrar vi till att förbättra förutsättningarna för kunskapsstyrning och se att det som socialtjänsten gör leder till önskat resultat. Genom att arbeta med mindre piloter i kommunerna kan vi dra gemensam nytta i stället för att alla kommuner ska utveckla var för sig. I och med mindre piloter så blir det en lägre risk att prova nya arbetssätt, berättar Cecilia Axelsson.

Läs mer om RSS och Partnerskapet

De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar på länsnivå, för samverkan och utveckling. RSS stödjer huvudmännen i samverkan kring frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna i länet och regionen.
RSS stödjer huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning på nationell nivå. På regional och lokal nivå bidrar RSS till utvecklingen av evidensbaserad praktik anpassat till regionala och lokala prioriteringar, vilket kan innebära att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling.

Läs mer om regional samverkan och stödstruktur på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.

Syftet med Partnerskapet är att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten, genom samverkan mellan Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS).
Kunskapsstyrning är en arbetsmodell för att systematiskt utveckla, använda och följa upp kunskap inom vård och omsorg. Målet är att den bästa tillgängliga kunskapen ska genomsyra arbetet. På så sätt bidrar kunskapsstyrningen till en god vård och omsorg för alla medborgare.

Partnerskapet ska bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och att kunskapen tillämpas. Det görs bland annat genom att samråda om socialtjänstens behov av kunskapsutveckling, skapa en samlad bild av behovet, analysera hur den önskade kunskapsutvecklingen hanteras bäst samt att initiera och genomföra gemensamma utvecklingsarbeten.

Läs mer på Kunskapsguiden och se en film om Partnerskapet Länk till annan webbplats.

Mer om Tidigt stöd

Tre rapporter som är resultatet av ett utredningsarbete för att undersöka vilket tidigt stöd riktat till personer över 18 år som är (eller verkar vara) effektivt: Effektiva tidiga insatser inom socialtjänsten

GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har gjort en kunskapsöversikt som sammanställer och tillgängliggör befintlig kunskap om insatser som kan ses som förebyggande i förhållande till ekonomiskt bistånd. Läs mer och ladda ner rapporten Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad