Artikel

Kommunerna påverkar infrastrukturen med en gemensam inriktning

Kollektivtrafik, järnvägsspår, cykelstråk och vägar – Göteborgsregionens transportinfrastruktur är i stort behov av investeringar. Nu är planeringen i gång inför åren 2026–2037. GR:s medlemskommuner har enats om en gemensam inriktning för storstadsregionen.

Maria Sigroth står i förgrunden i en grå täckjacka, i bakgrunden syns centralstationen med tåg och järnvägsspår.

– Inriktningen beskriver den politiska viljan. Den fungerar som en kompass för framtida satsningar, men också för oss tjänstepersoner när vi deltar i dialoger och svarar på remisser, säger Maria Sigroth, avdelningschef för Miljö och samhällsbyggnad på Göteborgsregionen.

Transportinfrastrukturen styrs genom långsiktiga nationella planer som beslutas av regeringen. Planeringen inför åren 2026–2037 har nyligen inletts. Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag, som har skickats på remiss till externa aktörer. Först i ett senare skede är det dags för åtgärdsplaneringen som definierar konkreta objekt och satsningar samt innehåller en tidplan.

– Det är avgörande att vara med och påverka i det inledande skedet när de övergripande analyserna görs. GR driver på för beslut som gynnar medlemskommunerna bäst och som tar hänsyn till storstadsregionens specifika behov, säger Maria Sigroth, avdelningschef för Miljö och samhällsbyggnad på Göteborgsregionen (GR).

Grafik över de olika stegen i transportinfrastrukturplaneringen. Fasen Inriktningsunderlag framhävs genom att den är röd. Övriga delar är grå.

Planeringsprocessen. I ett första steg tar Trafikverket fram ett inriktningsunderlag. Bild: Trafikverket.

Tydliga prioriteringar

I planerna ska medel fördelas till infrastruktursatsningar i hela landet. För att stå sig i konkurrensen behöver kommunerna profilera sig och tydliggöra sina prioriteringar. Omvärlden förändras snabbt men infrastrukturprocesser är långa och komplexa. För att åstadkomma de satsningar som krävs behövs en gemensam bild av bristerna i transportsystemet och en långsiktig enighet. Därför har GR:s medlemskommuner beslutat om en gemensam inriktning för transportinfrastrukturen i storstadsregionen.

– Inriktningen beskriver den politiska viljan. Den fungerar som en kompass för framtida satsningar, men också för oss tjänstepersoner när vi för dialoger med Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Region Halland och när vi svarar på remisser, säger Maria Sigroth.

Storstadsregionens behov i fokus

Kommunernas gemensamma inriktning lyfter fram de särskilda behoven i storstadsregionen. Idag bor drygt en miljon människor i Göteborgsregionen. År 2050 beräknas antalet invånare ha ökat till 1,5 miljoner. I inriktningens portalparagraf står att transportinfrastrukturen ska bidra till en hållbar tillväxt i storstadsregionen med kraftigt minskad klimat- och miljöpåverkan. För att uppnå detta behövs satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång.

– Göteborgsregionen är en betydande tillväxtmotor för både Sverige och Skandinavien. Här finns en internationell marknad, Nordens största hamn och Landvetter flygplats. Vår storstadsregion är konkurrenskraftig och har förutsättningar att kraftfullt bidra till den gröna omställningen, säger Maria Sigroth.

Uppdaterad