Artikel

Kompetensutveckling inom området Barn och unga

GR erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorgen med fokus på barn och unga. Förutom utbildningarna genom Yrkesresan ger vi även utbildningar i vårt öppna kursutbud samt på uppdrag.

Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan är ett introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för medarbetare inom kommunal socialtjänst, och innehåller resor för flera olika verksamhetsområden. Målgruppen för Yrkesresan Barn och unga är för närvarande de socialsekreterare som arbetar med mottagning, utredning och uppföljning av barn- och ungaärenden samt de som arbetar som familjehemssekreterare eller med kontaktbistånd. Om du jobbar inom dessa områden ser din chef till att du får tillgång till Yrkesresan Barn och ungas innehåll och du går i första hand dina kurser där. Du kan också hitta kompletterande kurser i GR:s öppna utbud (läs mer nedan).

Läs mer om Yrkesresan inom GR
Läs mer om nationella Yrkesresan Länk till annan webbplats.

Fler målgrupper på sikt

På sikt kan även målgrupperna utförare av stöd- och behandlingsinsatser för barn och unga samt socialsekreterare inom familjerätt komma att omfattas av Yrkesresan Barn och unga. I väntan på detta har GR ett pågående uppdrag att titta på hur kompetensutvecklingen för utförare kan ges parallellt med Yrkesresan. Utbildningar inom detta område ges inom vårt öppna kursutbud (se nedan).

Yrkesresans logotyp

Yrkesresan Barn och unga

Kompetensutveckling i GR:s öppna utbud

Utöver Yrkesresan erbjuder GR flera möjligheter till kompetensutveckling för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorgens barn och unga-område. Nedan kan du läsa om de utbildningar som vi regelbundet erbjuder i vårt öppna kursutbud. För mer information och datum, sök på vår samlade kurssida: Göteborgsregionen Kurs och konferens.

Utbildningen vänder sig till dig som möter barn och unga med kommunikationssvårigheter. Genom utbildningen får du lära dig att använda visuellt stöd för att underlätta kommunikation. Visuellt stöd kan beskrivas som en samling strategier och metoder för att förstärka den verbalt förmedlade kommunikationen. För barn med kommunikationssvårigheter kan det visuella stödet vara helt avgörande för att barnet ska kunna uttrycka sig och förstå samtal.
Huvuddelen av kursen kommer att innehålla praktiska övningar i att använda visuellt stöd och att tillverka eget stödjande material som kan användas i den egna verksamheten.

Kälvestensmodellen är en modell för att utreda tilltänkta familjehem.

Grundutbildning

Grundutbildningen består av två teoridagar och två dagar fördjupning (intervjutolkning) då deltagarna får sina genomförda djupintervjuer tolkade. Utbildningen riktar sig till personal inom socialtjänstens familjehemsenheter/barn och unga samt samverkande aktörer som i sitt arbete möter och stöttar i familjehemsutredningar.

Tolkutbildning

Kursens fyra heldagar består av dels teori och dels praktik i form av att ni deltagare får tolka djupintervjuer under direkthandledning. Du behöver ha genomgått grundutbildningen för att gå denna.

Tre dagars grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på tillämpning och användbarhet i praktiken. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom det sociala området, socialsekreterare/socialarbetare utan socionomexamen, utförare av stöd- och behandlingsinsatser, chefer som saknar erfarenhet från individ- och familjeomsorgens område, verksamhetsutvecklare samt socialnämndspolitiker.

Grundkurs

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för hur arbetet med barn, unga och familjer med olika problemställningar kan utvecklas med hjälp av tejping. Du lär dig att använda tejping i informativa, kartläggande och behandlande samtal.
På kursen kommer du att få lära dig hur visualisering och externalisering kan förstärka barnets och den vuxnes narrativa förmåga när orden inte räcker till och hur detta kan bidra till ökad kommunikation.

Fördjupning

Vi erbjuder också en fördjupnngsdag som en fortsättning på grundkursen. Fördjupningskursen ger möjlighet till ytterligare metodförankring och praktisk träning. Kursen går igenom hur du kan komma längre i dina tejpingssamtal med hjälp av känslofigurer, nätverkskarta, "delsjälv" och utforskande frågor.

Föräldrar till barn i samhällsvård har rätt till råd, stöd och annan hjälp från socialtjänsten. Men vad behöver föräldrar egentligen hjälp med? Av vem? Och hur går det med barnperspektivet om vi börjar fokusera på föräldrarna? Det är frågor som står i fokus för den här unika utbildningen.

En sex dagar lång kurs där du får du lära dig metoden Funktionell familjeterapi (FFT). FFT är en behandlingsmetod för familjer med ungdomar i åldern 11–18 år som har relationsförsvårande beteenden. Kursen riktar sig till dig som arbetar med vård och behandling av barn och unga.

Uppdragsutbildning

Vi kan även ge kurserna som uppdragsutbildning, det vill säga att vi skapar en utbildning för just er arbetsplats och era behov. Kontakta oss gärna för mer information.

Mötesplatser och konferenser

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Dagen innehåller seminarier och workshoppar och syftar till att vi ska dela med oss till varandra av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen. Läs mer om Mötesplats IFO

Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer i samarbete med GR. Den vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden och är en mötesplats för dig som är ledare, politiker eller på annat sätt verksam på det sociala området. Läs mer på socialchefsdagarna.se Länk till annan webbplats.

Barnchefsnätverket

Barnchefsnätverket är ett av GR:s nätverk. Syftet är att erbjuda erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, samverkan och utveckling inom området barn och unga i socialtjänsten.

I nätverket deltar chefer för enheter som arbetar med utredning, familjehem, familjerätt och insatser för barn och unga i socialtjänsten i Göteborgsregionens kommuner (exklusive Göteborgs stad). Läs mer om barnchefsnätverket

Kontakt

Åsa Fritzson

Projektledare och regional utvecklingsledare

031-335 52 35

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Uppdaterad