Rapport

Nyckeltal på god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen 2022

I samarbete med representanter från 12 medlemskommuner i Göteborgsregionen har FoU i Väst tagit fram ett 30-tal indikatorer och nyckeltal på god och nära kommunal primärvård. Utfallet för indikatorerna och nyckeltalen presenteras och analyseras i den här rapporten.

Chefsnätverk och styrgrupper på GR har uppmärksammat att det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala primärvården i omställningen till en god och nära vård. Mycket av det som kommunerna vill veta saknas det idag nationell statistik om. Till exempel görs ingen rikstäckande uppföljning av patienters upplevelse av kommunal primärvård och det går inte att följa den kommunala primärvårdens kostnader på kommunnivå.

De nyckeltal och indikatorer som presenteras i rapporten utgår från de fokusområden som lyfts som centrala i omställningen till god och nära vård: personcentrering, samverkan samt hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dessutom redovisas indikatorer och nyckeltal som belyser den kommunala primärvårdens kvalitet och säkerhet, vård- och omsorgspersonalens kompetens och förutsättningar samt den kommunala primärvårdens kostnader. Planen är att ta fram en motsvarande rapport även kommande år för att möjliggöra uppföljning över tid.

I rapporten beskrivs bland annat att antalet patienter som fått insatser i kommunal primärvård i flera av Göteborgsregionens kommuner är relativt stabilt 2017–2022 trots att befolkningen har ökat. Andelen personer 80 år eller äldre som fått insatser har generellt minskat. Det talar för att 80-åringarna blir allt friskare, men skulle också kunna bero på att tröskeln för att skrivas in i kommunal primärvård ökar.

I rapporten dras också slutsatsen att patienterna generellt sett är nöjda med den kommunala primärvården och att många uppfattar den som personcentrerad. Exempelvis tycker en majoritet att personalen tar det som de säger på allvar, att de får hjälp med det som är viktigast för dem och att deras åsikter om sin vård respekteras. Det finns dock skillnader mellan kommunerna vilket tyder på en förbättringspotential för att uppnå en mer jämlik vård.

I rapporten konstateras även att kostnaden per patient som får kommunal primärvård har ökat i hälften av Göteborgsregionens kommuner mellan 2019 och 2021 och minskat i hälften (i 2021 års penningvärde). År 2021 var kostnaden i genomsnitt 105 000 kr per patient och år.

Utvecklingen av nyckeltalen

I rapporten Utveckling av nyckeltal på god och nära kommunal primärvård beskrivs arbetet med att utveckla nyckeltalen.

God och nära vård

Omställningen till god och nära vård är tänkt att göra skillnad för alla Sveriges invånare och skapa förutsättningar för att klara välfärdens utmaningar. Mer vård ska ges i öppna vårdformer och i hemmet samtidigt som digitala vårdformer och stöd till egenvård ska öka. Den mest nära vården är den som patienten kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Målet är en personcentrerad, sammanhållen, samskapad samt hälsofrämjande och proaktiv vård och omsorg. Omställningen ska ske utan att patientsäkerheten äventyras eller att etiska principer, däribland behovsprincipen, inom hälso- och sjukvården åsidosätts. Detta betonas i propositionen om inriktningen för en nära och tillgänglig vård samt i de offentliga utredningar som ligger till grund för propositionen.

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Theresa Larsen och Åsa Nilsson

Publiceringsår

2023

Framtagen inom projekt

Nära vård

Uppdaterad