Rapport

Utveckling av nyckeltal på god och nära kommunal primärvård

I mars 2023 publicerade FoU i Väst en rapport där utfallet för ett trettiotal nyckeltal och indikatorer på god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen redovisas. I den här rapporten beskrivs utvecklingsarbetet av nyckeltalen.

Chefsnätverk och styrgrupper på GR har uppmärksammat att det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala primärvården i omställningen till en god och nära vård. Sedan 2019 har FoU i Väst stegvis arbetat med att ta fram nyckeltal för uppföljning av omställningen till en god och nära vård tillsammans med Göteborgsregionens medlemskommuner.

I den här rapporten presenteras och motiveras de nyckeltal och indikatorer som GR har valt att följa. I rapporten redogörs också för förutsättningarna för att inhämta relevanta aggregerade data från både kommunerna och andra källor, eventuella kvalitetsbrister i tillgängliga data och möjliga konsekvenser som kvalitetsbristerna medför. Bland annat upptäcktes fel i den statistik som Socialstyrelsen publicerar över antal patienter som får insatser i kommunal primärvård, till följd av att flera kommuner inte har rapporterat in rätt data. Det påverkar även andra mått som bygger på dessa uppgifter och underlag som ligger till grund för politiska beslut och prioriteringar.

En majoritet av alla hälso- och sjukvårdsåtgärder i kommunal primärvård delegeras till omsorgspersonal. I dag saknas nationell statistik över vilka typer av åtgärder det rör sig om, antalet åtgärder och om de utförs enligt ordination. I rapporten beskrivs försök att sammanställa sådan data, men att det bara var möjligt i vissa kommuner och för vissa delar av verksamheten på grund av olika förutsättningar i kommunernas verksamhetssystem.

I rapporten redogörs också för utmaningar med att mäta effekterna av omställningen till en god och nära vård i kommunal primärvård. Flertalet kommuner i Göteborgsregionen påtalar till exempel att vårdtyngden i den kommunala primärvården ökar. I dag saknas dock jämförbara data som gör det möjligt att mäta detta. I rapporten diskuteras möjliga vägar för att göra en vårdtyngdsmätning i kommunal primärvård.

En annan utmaning som beskrivs är beräkningen av kommunernas kostnader för kommunal primärvård. Delegerad hälso- och sjukvård särskiljs inte i kommunernas redovisningssystem annat än för hemtjänsten i några kommuner. I nyckeltalsrapporten har beräkningar behövt baseras på schabloner. En angelägen uppgift för ett framtida nyckeltalsarbete är att kontrollera rimligheten i schablonerna, till exempel genom stickprovsmätningar i deltagande kommuner.

Rapporten med utfallet för nyckeltalen

Läs rapporten Nyckeltal på god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen som publicerades i mars 2023.

God och nära vård

Omställningen till god och nära vård är tänkt att göra skillnad för alla Sveriges invånare och skapa förutsättningar för att klara välfärdens utmaningar. Mer vård ska ges i öppna vårdformer och i hemmet samtidigt som digitala vårdformer och stöd till egenvård ska öka. Den mest nära vården är den som patienten kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Målet är en personcentrerad, sammanhållen, samskapad samt hälsofrämjande och proaktiv vård och omsorg. Omställningen ska ske utan att patientsäkerheten äventyras eller att etiska principer, däribland behovsprincipen, inom hälso- och sjukvården åsidosätts. Detta betonas i propositionen om inriktningen för en nära och tillgänglig vård samt i de offentliga utredningar som ligger till grund för propositionen.

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Therasa Larsen och Åsa Nilsson

Publiceringsår

2023

Framtagen inom projekt

Nära vård

Uppdaterad