Rapport

Nyckeltal på god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen 2023

För andra året i rad sammanställer FoU i Väst nyckeltal på god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen. Det handlar om ett 30-tal nyckeltal som bland annat belyser vårdens kvalitet och kostnader.

Chefsnätverk och styrgrupper på GR har uppmärksammat att det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala primärvården i omställningen till en god och nära vård. Mycket av det som kommunerna vill veta saknas det idag nationell statistik om. Till exempel görs ingen rikstäckande uppföljning av patienters upplevelse av kommunal primärvård och det går inte att följa den kommunala primärvårdens kostnader på kommunnivå.

De nyckeltal och indikatorer som presenteras i rapporten utgår från de fokusområden som lyfts som centrala i omställningen till god och nära vård: personcentrering, samverkan samt hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dessutom redovisas indikatorer och nyckeltal som belyser den kommunala primärvårdens kvalitet och säkerhet, vård- och omsorgspersonalens kompetens och förutsättningar samt den kommunala primärvårdens kostnader. Planen är att ta fram en motsvarande rapport även kommande år för att möjliggöra uppföljning över tid.

I rapporten beskrivs bland annat att antalet patienter som fått insatser i kommunal primärvård i flera av Göteborgsregionens kommuner är relativt stabilt 2018–2023 trots att befolkningen har ökat. Andelen personer 80 år eller äldre som fått insatser har generellt minskat. Det talar för att 80-åringarna blir allt friskare, men skulle också kunna bero på att tröskeln för att skrivas in i kommunal primärvård ökar.

I rapporten konstateras även att kostnaden per patient som får kommunal primärvård har ökat i alla Göteborgsregionens kommuner utom två mellan 2021 och 2022 (i 2022 års penningvärde). År 2022 var kostnaden i genomsnitt drygt 109 000 kr per patient och år.

Patienterna som får kommunal primärvård är generellt sett nöjda och många uppfattar den som personcentrerad. Exempelvis tycker en majoritet att personalen tar det som de säger på allvar, att de får hjälp med det som är viktigast för dem och att deras åsikter om sin vård respekteras. Det finns dock skillnader mellan kommunerna, vilket tyder på en förbättringspotential för att uppnå en mer jämlik vård.

I rapporten dras slutsatsen att det finns ett starkt signifikant samband mellan kostnad per patient och hur personcentrerad patienterna upplever att den kommunala primärvården är. Ju mer personcentrerad som patienterna upplever att vården är i en kommun, desto högre är kostnaden per patient i den kommunen.

Utvecklingen av nyckeltalen

I rapporten Utveckling av nyckeltal på god och nära kommunal primärvård beskrivs arbetet med att utveckla nyckeltalen.

God och nära vård

Omställningen till god och nära vård är tänkt att göra skillnad för alla Sveriges invånare och skapa förutsättningar för att klara välfärdens utmaningar. Mer vård ska ges i öppna vårdformer och i hemmet samtidigt som digitala vårdformer och stöd till egenvård ska öka. Den mest nära vården är den som patienten kan ge sig själv – egenvården – och det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Målet är en personcentrerad, sammanhållen, samskapad samt hälsofrämjande och proaktiv vård och omsorg. Omställningen ska ske utan att patientsäkerheten äventyras eller att etiska principer, däribland behovsprincipen, inom hälso- och sjukvården åsidosätts. Detta betonas i propositionen om inriktningen för en nära och tillgänglig vård samt i de offentliga utredningar som ligger till grund för propositionen.

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen, Åsa Nilsson och Miriam Hansen

Publiceringsår

2024

Framtagen inom projekt

Nära vård

Uppdaterad