Rapport

Patientenkät kommunal primärvård 2023

För tredje året i rad har FoU i Väst genomfört en enkätundersökning bland patienter inskrivna i kommunal primärvård för att ta reda på vad de tycker om vården och om vården är personcentrerad. I år deltog 12 kommuner i Göteborgsregionen.

Ta del av enkätresultaten här:

Patientenkät kommunal primärvård GR 2023 Pdf, 334 kB.

Bilaga: Vad tycker patienterna om den kommunala primärvården 2023 och 2022? Excel, 48 kB.

Majoriteten är nöjda med vården

Undersökningen visar att en majoritet är nöjda. 87 procent svarade att de var ganska eller mycket nöjda med den kommunala primärvården. Det är en procent fler än förra året. Variationen är dock stor mellan kommunerna – från 97 procent i den kommun med högst andel ganska eller mycket nöjda patienter till 76 procent i den kommun med minst andel. Andelen respondenter som svarade att de var mycket nöjda 2023 var fyra procentenheter större än 2022: 53 mot 49 procent.

Ett av målen i regeringens proposition ”Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform” är en mer delaktig patient och en personcentrerad vård. Idag görs ingen nationell undersökning av vad patienter tycker om den kommunala primärvården. På uppdrag av socialchefsnätverket har Göteborgsregionen därför gjort en egen uppföljning.

Enkät till drygt 3 000 personer

I början av november 2023 skickades pappersenkäter ut till sammanlagt 3 107 personer 18 år eller äldre i ordinärt boende som var inskrivna i den kommunala primärvården den 15 oktober i alla Göteborgsregionens medlemskommuner utom Kungsbacka. I Alingsås, Göteborg, Kungälv och Mölndal skickades enkäten ut till ett slumpmässigt urval patienter. I övriga kommuner skickades enkäten till alla inskrivna patienter.

Enkäten bestod av två delar. Den första innehöll en övergripande fråga om hur nöjd man är med hemsjukvården totalt sett samt en svensk översättning av instrumentet PERCCI, som syftar till att mäta hur personcentrerad patienter som bor hemma upplever att vården är. Den andra delen innehöll bakgrundsfrågor om ålder, kön, allmänt hälsotillstånd, besvär av oro eller ångest, om patienten bor ensam eller tillsammans med annan vuxen, om patienten utöver hemsjukvård också har insatser från hemtjänsten, hur länge patienten haft hemsjukvård, hur ofta patienten har insatser i hemmet samt om någon annan än patienten bistod med att besvara enkäten.

Instrument som mäter upplevelsen av personcentrerad vård

PERCCI har utvecklats av forskare i Storbritannien som identifierat att de saknades instrument för att mäta personcentrering ur ett patientperspektiv för vård som ges i ordinärt boende (fotnot 1, nedan). PERCCI består av 12 frågor. Varje påstående ger mellan 1 och 4 poäng. Ett totalvärde beräknas (12 till 48 poäng). Högre poäng indikerar högre grad av personcentrering.

2021 översattes PERCCI till svenska och testades i en första studie på patienter 18 år eller äldre inskrivna i kommunal primärvård i kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn (fotnot 2, nedan). Analyser visade att den svenska versionen av instrumentet höll hög kvalitet och väl mätte hur personcentrerad patienter upplever att vården är, men att instrumentet trots det sannolikt skulle vinna på att tre av påståendena omformulerades något. Sedan 2022 används en modifierad version av PERCCI som nu håller på att valideras av FoU i Väst ihop med forskare på Centrum för Personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC).

Faktorer som påverkar hur personcentrerad vården upplevs vara

Analyser av enkätmaterialet visar att patienter som upplever sin hälsa som dålig och lider av ångest och oro upplever den kommunala primärvården som mindre personcentrerad. Liknande resultat ses även i andra studier som undersökt sambandet mellan personcentrering och upplevd hälsa hos patienten. Analyser av enkätmaterialet visar också att det finns signifikanta samband mellan hur nöjd man är med hemsjukvården och hur personcentrerad man upplever vården mätt med PERCCI.

Fotnoter

1 Wilberforce, M., Challis, D., Davies, L., Kelly, M. P., & Roberts, C. (2018). The preliminary measurement properties of the person-centred community care inventory (PERCCI). Quality of Life Research. 27(10):2745–2756.

2 Larsen, T. & Lydahl, D. (2022) Hur personcentrerad är kommunal hälso- och sjukvård? Patienters och sjuksköterskors upplevelser. FoU i Väst, Göteborgsregionen.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen och Miriam Hansen

Publiceringsår

2024

Uppdaterad