Projekt avslutat

Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande

Stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städer och regioners utveckling. En utveckling av dem kan möjliggöra transportsnål samhällsplanering, hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region.

Syfte och mål

Att förtäta i stationsnära lägen är en gemensam utmaning för många aktörer och intressenter. Detta projekt ökade kunskapen om det komplexa i stationsnära planering för att skapa förutsättningar för utveckling av stationssamhällen. "Det Urbana Stationssamhället", inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Urban Futures Länk till annan webbplats., kan ses som en arena där flera delprojekt och aktiviteter initieras. 

Finansiär

Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Länk till annan webbplats. och ett antal konsortieparter, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland och medverkande kommuner.

Fördjupning

Varje deltagande kommun bidrog med ett pilotfall i form av ett stationssamhälle som håller på eller planeras att utvecklas.

Fokusområden

I projektet identifierades följande fokusområden som utmaningar för att utveckla urbana stationssamhällen.

  • Buller vibrationer och risker
  • Dialog och samverkan
  • Flexibla hållbara transporter
  • Struktur av ett hållbart samhälle och design
  • Livsstilsvärden, identitet och platsmarknadsföring
  • Markanvändning och markvärden
  • Stationens roll för ett omland

Resultat

Det aktuella projektets (2017–2019) slutrapport Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande.

Övriga resultat och beskrivningar av arbetet kring urbana stationssamhällen 2012-2019 finns samlade hos Mistra Urban Futures Länk till annan webbplats..

Kontakt

Aktuellt

Arbetet kring utveckling av stationsnära samhällen har efter detta projekts avslut fortsatt i flera projekt som Levande stationssamhällen och Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet.

I korthet

Pågick

2017–2019

GR:s roll

Projektledning

Projektägare

Mistra Urban Futures

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Partille, Stenungsund

Övriga aktörer: Borås, Halmstad, Varberg, Länsstyrelsen Västra
Götalands län, Mistra Urban Futures, Trafikverket och Västra Götalandsregionen

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Länkar, externa webbplatser

Mistra Urban Futures Länk till annan webbplats.

Uppdaterad