Projekt avslutat

Levande stationssamhällen

Utveckling i direkt anslutning till huvudstråken skapar potential för ett ökat hållbart resande. Men vad behöver kommuner för att skapa just levande stationssamhällen som är livskraftiga och inkluderande?

Syfte och mål

Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020–2023 pekar bland annat ut att Strukturbild för Göteborgsregionen ska fördjupas i stationssamhällen. I tidiga skeden av projektet Det urbana stationssamhället identifierade de kommunala parterna gemensamma utmaningar. Förstudien Levande stationssamhällen syftar till att undersöka behov och förutsättningar för fördjupad regional samverkan med fokus på stationssamhällens utveckling.

Finansiär

Projektet finansieras Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen (GR).

Fördjupning

Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020–2023 pekar bland annat ut att Strukturbild för Göteborgsregionen ska fördjupas i stationssamhällen. Göteborgsregionen har erfarenheter från flertal processer så som Det urbana stationssamhället och Social innovation i samhällsplaneringen.

Erfarenheter från tidigare projekt har även visat att många tjänstepersoner, främst i mindre kommuner, kan uppleva en känsla av ensamhet i hanteringen av komplexa samhällsfrågor. Att utveckla levande stationssamhällen handlar många gånger om att hitta lösningar på de komplexa problemen som inte kan lösas av en enskild part. Den pågående förstudien Levande stationssamhällen har som delmål att:

  • Identifiera och analysera kommuners behov
  • Identifiera relevanta aktörer för att utveckla levande stationssamhällen
  • Kartlägga befintliga metoder
  • Utveckla förslag på fortsatt samarbete

Resultat

Projektets slutrapport Levande Stationssamhällen. Det finns även fyra bilagor, bland dem metodguider för samhällsplanerare:

  1. Fördjupning sociala aspekter Pdf, 208 kB. Länk till annan webbplats.
  2. Metodöversikt Pdf, 257 kB. Länk till annan webbplats.
  3. Metodguide Aktörsanalys Länk till annan webbplats.
  4. Metodguide Strukturerad brainstorming Länk till annan webbplats.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 september 2020 – 31 december 2021

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Medlemskommuner: Alingsås, Härryda, Mölndal, Partille, Stenungsund

Övriga kommuner: Borås, Herrljunga, Mark

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Social sammanhållning och trygghet
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Länkar, externa webbplatser

Urban Futures Länk till annan webbplats.

Uppdaterad