Styrande dokument och avtal

Cykelplan för Göteborgsregionen

2030 ska det regionala cykelvägsnätet vara fullt utbyggt. Det är ett av målen i cykelplanen som GR:s 13 medlemskommuner har tagit fram. Planen innehåller även utvecklingsprinciper samt en utbyggnadsplan med prioriterade stomcykelstråk.

Bilaga

Utformningsstandard för stomcykelstråk Pdf, 2 MB..

Om vi ska nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi i Västra Götaland år 2030, behöver transportsystemet ställas om och bli mer hållbart. En överflyttning av fler resor till cykel är en viktig del i det arbetet.

För att fler ska välja cykel behöver det finnas en attraktiv infrastruktur. Cykelstråken ska vara av hög och jämn standard, så att cykelresor mellan och genom tätorter blir bekväma och säkra. I dagsläget skiftar cykelstråken i standard och på vissa platser håller de inte ihop.

Kommunerna har länge haft en önskan om att samarbeta mer över gränserna kring cykelplaneringen. Arbetet med cykelplanen stakar ut riktningen för den framtida infrastrukturen och möjliggör fokuserade satsningar längs regionens stråk.

Göteborgsregionens mål för cykel

  • År 2030 finns ett sammanhållet regionalt cykelvägnät i Göteborgsregionen.
  • Vårt regionala cykelvägnät ökar trafiksäkerheten och erbjuder god framkomlighet och orienterbarhet.

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med cykel

GR har det regionala perspektivet på cykel och verkar för att olika väghållare ska arbeta gemensamt för att skapa en cykelinfrastruktur som håller ihop och är av god standard. En hög andel cykelresor ger renare luft, mindre buller och trängsel samtidigt som det är ett ekonomiskt och tillgängligt transportslag.

Hållbart resande

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2020

Framtagen inom projekt

Cykelplan för Göteborgsregionen

GR:s roll

Projektägare och projektledare

Samarbetspartners

Medlemskommunerna, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket

Finansiär

Energimyndigheten


Uppdaterad