Ekonomi

GR finansieras till viss del genom medlemskommunernas årliga medlemsavgifter. Huvuddelen består av externa intäkter, bland annat från staten, EU och Västra Götalandsregionen.

Finansiering

Medlemskommunernas årsavgifter utgör cirka 18 procent av GR:s omsättning. Resterande del (82 procent) består av intäkter från bland annat projekt, utbildningar, konferenser, och forskningsuppdrag.

Bland de största finansiärerna finns Europeiska socialfonden, Västra Götalandsregionen, Skolverket, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Flera projekt finansieras också helt eller delvis av medlemskommunerna. 

Kommunernas årsavgifter räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen. Den uppgår till 72,64 kronor per invånare.

Transfereringar

En del av kommunernas årsavgift transfereras vidare till andra organisationer. Totalt rör det sig om 27,2 miljoner kronor under 2024, varav den största delen, 20 miljoner kronor, går till Business Region Göteborg.

Övriga organisationer som får medel från GR är Göteborg & Co, Urban Futures, Västkom och Västkuststiftelsen.

Planer och uppföljningar

Plan och detaljbudget 2024
Delårsrapporter 2024
Årsredovisning 2023

Kontakt

Bo Andersson

Avdelningschef Ekonomi

031-335 51 10

Mer om vår verksamhet

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Nätverk

Strategiska grupper arbetar för att förverkliga de politiska målen

Uppdaterad