Miljöarbete

GR arbetar för att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av en hållbar region. Miljöarbetet ska genomsyra varje del av verksamheten och präglas av våra kärnvärden lyhördhet, handlingskraft och utveckling.

Miljödiplomering

GR är sedan 2003 diplomerad enligt Svensk miljöbas kravstandard. Denna revideras årligen så att vi ständigt kan förbättra vårt miljöarbete.
Svensk miljöbas kravstandard Länk till annan webbplats.

Miljöpolicy

Policyn beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet. GR har även tagit fram riktlinjer för inköp och upphandling, val av transportresor samt resor i tjänsten.

Inom GR ska vi arbeta tillsammans för en god livsmiljö och hållbar utveckling i regionen. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i GR:s regi. Målet är att genom ständig förbättring på ett systematiskt och medvetet sätt bidra till en hållbar miljö genom att:

  • utvärdera allt vi gör utifrån dess miljöpåverkan
  • fortlöpande minska resursförbrukningen i verksamheten
  • praktisera ett aktivt kretsloppstänkande
  • distansmötesteknik ska ersätta resor där det är möjligt
  • de minst klimatpåverkande transportmedlen ska väljas

Vi ska vara föregångare och se vår del av helheten

GR ska vara en föregångare på miljöområdet och eftersträva ett kretsloppssamhälle genom att förebygga och åtgärda miljöproblem. Vi är därför lyhörda och medvetna om den miljöpåverkan som uppkommer till följd av innehållet i de tjänster vi producerar, hur vi använder våra lokaler, gör våra inköp och hur vi möts och reser i tjänsten. Ekologisk hållbarhet är nödvändigt för miljön och ger ett stort mervärde för människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt med alla tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, den sociala och den ekonomiska - eftersom de är varandras förutsättningar. Vi ser FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som våra riktlinjer och utöver detta ska GR följa gällande miljölagstiftning.

Vi ska minska vår miljöpåverkan till nytta för medlemskommunerna

Vi ska minska vår miljöpåverkan, både i vårt interna miljöarbete och i våra olika uppdrag att driva verksamhet till nytta för regionen. Vi ska också bidra aktivt till att verka för en långsiktigt hållbar utveckling i hela regionen. Genom kunniga och handlingskraftiga medarbetare som tar ansvar för en god miljö ska vi nå goda resultat.

Kvinnlig cyklist som åker snabbt framåt. Bakgrunden är oskarp.

Mål för miljöarbetet 2022

1. Transporter – cykel

Andelen av personalens resor till och från jobbet med cykel ska öka med 15 procent.

2. Transporter – kollektivtrafik

Andelen av personalens resor till och från jobbet med kollektivtrafik ska öka med 10 procent.

3. Transporter – flyg, tåg, personbilar

Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ska minska med 5 procent per år i tre år.
Målet kan komma att skjutas upp på grund av coronapandemin.

Aktiviteter som minskar miljöpåverkan

Cykelförmån

GR har infört cykelförmån, en satsning som har både miljö- och hälsofokus. Förmånen innebär att medarbetare kan hyra cyklar med tillbehör under tre år.

Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats!

Under 2022 fick GR utmärkelsen ”Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2021” av Cykelvänlig arbetsplats Länk till annan webbplats.

Digital mötesplats

Flera av våra konferensrum har utrustats med teknik för distansmöten. Vi har även börjat utveckla digitala utbildningar och har upphandlat utrustning för livesändningar och större digitala möten.

Kontakt

Uppdaterad