Artikel

Personcentrering i kommunal hälso- och sjukvård

Vård och omsorg ska vara personcentrerad, men det görs ingen systematisk uppföljning av om den hälso- och sjukvård som ges av kommunerna är det. Under 2020 till 2022 studerar FoU i Väst personcentrering i kommunal vård och omsorg.

Det finns en bred acceptans såväl nationellt som internationellt att vården ska vara personcentrerad. Det innebär bland annat att den ska utgå från individens behov, preferenser och resurser; att patienter ska bemötas som personer, med respekt och värdighet samt att patienten ses som en partner i den egna vården.

Idag görs ingen systematisk uppföljning av om den hälso- och sjukvård som ges av kommunerna är personcentrerad. Till exempel saknas nationella patientenkäter riktade till målgruppen liksom validerade instrument på svenska för att mäta om vård och omsorg som ges i hemmet är personcentrerad. Det finns därför behov av att utveckla och utvärdera modeller för sådan uppföljning.

Syftet med studien

Under 2020 till 2022 genomför FoU i Väst en studie av personcentrering i kommunal vård och omsorg. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning vård och omsorg som ges i hemmet och på vård- och omsorgsboenden är personcentrerad utifrån såväl patienters som personals perspektiv. Syftet är också att undersöka om enkäter som mäter personcentrering till patienter och personal kan vara ett stöd i att utveckla en mer personcentrerad vård och omsorg. Studien finansieras dels av Västra Götalandsregionen, dels av statliga medel för kompetensutveckling kring vårdens medarbetare.

Enkäter och fokusgrupper

Våren 2021 skickade FoU i Väst ut drygt 1 800 enkäter ut till patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård i elva av Göteborgsregionens medlemskommuner för att undersöka deras upplevelser av vården. En sammanfattning av resultaten hittar du här.

Hösten 2021 svarade knappt 400 sjuksköterskor anställda i den kommunala hälso- och sjukvården i nio av Göteborgsregionen medlemskommuner på en enkät som belyser i vilken utsträckning de upplever att deras arbetsmiljö främjar ett personcentrerat arbetssätt. Enkätresultaten, samt resultaten från patientenkäter riktade till personer som har insatser från kommunal hälso- och sjukvård, kommer att diskuteras i fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor och deras chefer under ledning av forskare från FoU i Väst.

Läs resultaten från studien om vad patienter tycker om kommunal hälso- och sjukvård

Läs resultaten från enkäten riktad till sjuksköterskor samt fokusgruppsintervjuerna

Förstudie

Under slutet av 2019 gjorde FoU i Väst en förstudie i ämnet personcentrering i kommunal vård och omsorg. Syftet med förstudien var att undersöka hur idéerna om personcentrerad vård tolkas och tillämpas i en kommunal kontext i Sverige.

Rapport om förstudien av Personcentrering i kommunal vård och omsorg

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Uppdaterad