Artikel

Föräldrastöd

Hur kan vi ge stöd till nyblivna föräldrar i utsatta områden, nyanlända föräldrar och föräldrar vars barn bor i familjehem eller på institution? Här kan du ta del av tre exempel på målgruppsanpassat och kunskapsbaserat föräldrastöd.

Utökade hembesök hos förstagångsföräldrar

För ett förbättrat stöd till nyblivna förstagångsföräldrar i prioriterade områden i Göteborg, erbjuds utökade hembesök (enligt Rinkebymodellen). Familjerna får sex hembesök av BVC-sköterska och föräldrastödjare (socionom) under barnets första 15 månader, vilket förväntas bidra till en god start i livet. Satsningen har utvärderats av FoU i Väst:

Betydelser och effekter av utökade hembesök i Göteborg

Studie om föräldrastödjarnas upplevelser av sitt arbete

Föräldrastödjare är en yrkesroll i det utökade hembesöksprogrammet som är ny för många. Den här studien handlar om hur föräldrastödjare upplever sitt arbete:

Att finna sin roll, att så ett frö – föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården

Förälder på avstånd

Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det handlade projektet Förälder på avstånd om.

Projektet drevs av Göteborgsregionen FoU i Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län. Projektet finansierades av forskningsrådet Forte.

Projektet Förälder på avstånd

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Mellan september 2018 och maj 2020 drev Göteborgsregionen tillsammans med Göteborgs Stad projektet ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen”.

Projektet finansierades av Länsstyrelsen och följande kommuner medverkade: Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndals stad, Partille, Stenungsund och Öckerö.

Ett sätt att stärka stödet till nyanlända föräldrar är att stärka kompetensen hos personal som möter nyanlända föräldrar. Därför erbjöd det här projektet medarbetare främst inom den sociala barn- och ungdomsvården kompetensutveckling inom ett antal områden:

  • Länderkunskap
  • Tillit och bemötande med fokus på socialtjänsten
  • Att göra socialtjänsten tillgänglig och begriplig
  • Att arbeta med tolk

Regionalt föräldrastöd och föräldrastödskursen Förälder i nytt land

Ett av målen med det här projektet var att utveckla ett regionalt föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar i Göteborgsregionen. Arbetet utgick ifrån den föräldrastödskurs som Integrationscentrum i Göteborgs stad erbjuder.

Inom ramen för projektet vidareutvecklades kursen och kursmaterialet översattes också till flera språk. Det skedde i en samskapande process mellan projektledare, kursledare och deltagare där olika delar av material och övningar testades i pågående kurser, utvärderades och reviderades.

Följeforskningen visar att kursdeltagarna var nöjda med kursen och kursmålen verkade till stora delar bli uppfyllda. Kursdeltagarna uppskattade att kursen gavs på deras eget språk och de var nöjda med kursens innehåll och format. De uppskattade också att andra verksamheter bjöds in till kursen, framför allt socialtjänsten. Detta ökade deltagarnas kunskaper om hur denna myndighet arbetar och minskade väsentligt deras rädsla för att socialtjänsten skulle omhänderta deras barn. Deltagarna tyckte också att de efter kursen fått en ökad förståelse för hur skolan fungerar och vilka förväntningar som finns på dem som föräldrar. De upplevde även att de blivit stärkta i föräldrarollen.

Kommunerna ser ett fortsatt stort behov av att kunna erbjuda föräldrastödskurser för nyanlända föräldrar. Följeforskningen visar att Förälder i nytt land är en insats som möter ett tydligt behov och ger goda resultat till en rimlig kostnad.

Vill du veta mer om Förälder i nytt land? Länk till annan webbplats.

Information och material från projektet Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen Pdf, 395 kB.
En sammanfattning av projektet (4 sidor)

Utveckling av ett regionalt föräldrastöd till nyanlända föräldrar
Följeforskning av ett projekt

Situationen för nyanlända barn i familj – med fokus på sociala frågor och socialtjänstens roll
En kartläggning i de 13 kommunerna i Göteborgsregionen

Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar – vad fungerar?
Kunskapsunderlag inom projektet Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

Uppdaterad