Stöd och erbjudande

FoU-plattform arbetsmarknad i Göteborgsregionen

Yrkesverksammas erfarenheter måste synliggöras, statistik behöver förstås, relevant forskning göras tillgänglig och insatser måste följas upp och utvärderas. Detta är bakgrunden till satsningen på FoU-plattform arbetsmarknad, vars primära syfte är att bidra till ökad kunskap om kommunernas arbetsmarknadsinsatser.

FoU-plattform arbetsmarknad är en särskild satsning inom GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst. Satsningen startade 2013 då Göteborgsregionens styrgrupp för arbetsmarknad i verksamhetsinriktningen och budgeten inför detta år uttryckte att det var angeläget med mer forskning och utveckling inom arbetsmarknadsfältet.

FoU-plattform arbetsmarknad har sedan starten utvecklats och vuxit i omfattning. Verksamheten bygger på en grundfinansiering som de 13 kommunernas arbetsmarknadsenheter lägger in, men externt finansierade uppdrag har efter hand kommit att utgöra en betydande del. Som helhet kan de aktiviteter som genomförs inom FoU-plattformen delas in i fem teman:

  • omvärldsbevakning
  • gemensamma uppföljningar
  • forskningsprojekt/studier med extern finansiering
  • fördjupningsarbeten på uppdrag av nätverket för arbetsmarknadschefer (AME-chefsnätverket)
  • kunskapsspridning

Nätverket är navet

Nätverket för arbetsmarknadschefer i Göteborgsregionen (AME-chefsnätverket) är navet i FoU-plattform arbetsmarknad. Genom närvaro vid nätverkets träffar fångar medarbetare på FoU i Väst upp vilka frågor som är väsentliga för praktiken. Vid dessa träffar har cheferna också möjlighet att ge inspel till FoU i Väst kring konkreta frågor som FoU kan följa upp. Under årens lopp har också sådana inspel lett till snabba kunskapssammanställningar, exempelvis kring vilken forskning som finns om de kommunala arbetsmarknadsinsatserna effekter.

De diskussioner som förs i AME-chefsnätverket utgör också en väsentlig del i de fördjupningsarbeten som är en del av FoU-plattform arbetsmarknad. Det tema som undersöks kan vara alltifrån en konkret fråga till ett bredare tema. Beroende på vilken fråga som undersöks kan studierna ha olika karaktär och omfattning och löpa över kortare eller längre tidsperioder.

Kunskapsutveckling och kunskapsspridning

Att i samverkan mellan AME-chefsnätverket och FoU i Väst bidra till ökad kunskap om kommunernas arbetsmarknadsinsatser är FoU-plattformens primära syfte. Kunskapsutvecklingen sker på olika sätt och den konkretiseras i olika former. En del av kunskapsutvecklingen sker i den direkta dialogen och erfarenhetsutbytet mellan AME-chefsnätverket och FoU i Väst. I andra fall sker det genom konkreta studier som resulterar i rapporter eller sammanställningar av statistik som resulterar i Powerpoint-presentationer. Kunskapsspridningen sker också på olika sätt. En viktig del är att tillgängliggöra kunskapen även utanför GR:s medlemskommuners arbetsmarknadsverksamheter, via GR:s webbplats, kunskapsseminarier och konferenser.

I förteckningen nedan redovisas ett urval av de fördjupningsarbeten som genomförts sedan FoU-plattformens start.

Ett urval fördjupningsarbeten från FoU-plattform arbetsmarknad

Kommunernas vägval i arbetsmarknadspolitiken
Studie om hur GR-kommunernas verksamheter ”möter upp” de förändringar som reformeringen av arbetsmarknadspolitiken och AF:s uppdrag innebär

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg (2020)
Studie av insats i samverkan mellan AME, socialtjänst och Räddningstjänsten, riktad till ungdomar i riskzon för utanförskap och kriminalitet.

Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning (2017)
Studie om exempel på assisterande tjänster som syftar till att underlätta både kompetensförsörjning och arbetsmarknadsinkludering av AME:s målgrupper.

Organisering av aktiveringsinsatser (2015)
Kunskapssammanställning om samband mellan specialiserad vs integrerad organisering och insatsernas resultat

Det handlar om jobb (2014)
Kartläggning av arbetsmarknadsenheterna i Göteborgsregionen

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

GR:s roll

FoU-plattform arbetsmarknad är en särskild satsning inom GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.

I fokus

Uppdaterad