Projekt avslutat

Plug Innan – tidiga insatser som främjar fullföljda studier

Att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram och att i förlängningen fullfölja gymnasiestudier är viktigt för framtida etablering på arbetsmarknaden. Plug Innan har bistått skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Insatserna har riktats till elever i yngre åldrar, från årskurs 5-9.

Syfte och mål

Plug Innans syfte har varit att utveckla och långsiktigt stärka skolors främjande, förebyggande och åtgärdande arbete i samverkan med andra nyckelaktörer med fokus på vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt.

Målet var att fler unga i Västra Götaland ska fullfölja sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program. På lång sikt bidrar det till att fler unga i regionen får en gymnasieexamen och i förlängningen har bättre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Finansiär

Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen (VGR)

Fördjupning

Bygger på projektet Plug In

Plug Innan bygger på erfarenheter från projektet Plug In som drevs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och sju andra regioner. Projektet är det första av denna typ och omfattning som riktar sig till yngre elever, från årskurs 5-9.

Det konkreta samarbetet mellan region och kommuner är också på många sätt unikt. För regionen är fullföljda studier en prioriterad fråga utifrån ett tillväxt- och folkhälsoperspektiv. Genom Plug Innan kan Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen stötta skolor och huvudmän i arbetet med att fler elever fullföljer sina studier.

Projektet avslutades i mars 2021. Det går därför inte längre att söka till projektet. Däremot kan du ta kontakt med Göteborgsregionen om du vill ha hjälp med det främjande och förebyggande arbetet för att fler elever ska fullföljda sina studier. Vi har lång erfarenhet och kunskap inom verksamhetsområdet och stöttar medlemskommunerna genom sakkunskap, utbildningsinsatser och processtöd.

Resultat

Eleverna har under projektets gång gjort positiva stegförflyttningar gällande mående i skolan, delaktighet i skolarbetet och i relationerna mellan elev och skolpersonal. 

Närvarokultur

Betydande resultat som kan lyftas fram ur Plug Innans utvärdering är att projektet har främjat utvecklingen av en ”närvarokultur” på flertalet skolor, i bemärkelsen ökad medvetenhet om närvarons betydelse, ett gemensamt språk kring närvaro och att närvaro är en ständigt aktuell fråga på skolan.

Skolanknytning

Begreppet skolanknytning tycks också ha slagit igenom, vilket gör att aspekter som delaktighet, mående, trygghet och känsla av tillhörighet uppmärksammas i det förebyggande och främjande arbetet på skolorna.

Ökad systematik

Ett annat resultat som lyfts fram av de deltagande skolorna är en ökad systematik. Här menas då att rutiner för närvaroregistrering och uppföljning vid frånvaro är kända och tillämpas av all skolpersonal. Här menas också att skolpersonal vid formulering av aktiviteter och insatser för att möta elevernas behov har blivit mer uppmärksammade på vikten att utgå från kunskap och inte generella och obekräftade föreställningar.

Samverkan med vårdnadshavare

Av utvärderingen framkommer också att en positiv samverkan med vårdnadshavare är fördelaktigt, kanske framförallt i de yngre åldrarna. Det är också viktigt att ledningen har ett engagemang i utvecklingsarbetet och att det finns ett delat ansvar för genomförandet.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 maj 2017 – 31 mars 2021

GR:s roll

Projektägare, projektledare och processledare

Medverkande

Delprojekt i Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund: Bollebygds kommun, Erikslundskolan.

Delprojekt i Skaraborgs kommunalförbund: Alléskolan, Götene kommun, Nossebroskolan, Valleskolan, Varnhemsskolan, Forsenskolan, Hökensåsskolan, Tanumskolan

Delprojekt i Fyrbodals kommunalförbund: Åmåls kommun, Frändeskolan, Dalboskolan, Hagaskolan, Källan särskild undervisningsgrupp

Delprojekt Göteborgsregionen: Hallenskolan, Jättestensskolan, Frölundaskolan, Bjurslättsskolan, Backaskolan, Tångenskolan, Hagenskolan, Styrsöskolan, Svartedalsskolan, Gråbo skolenhet

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Tips på läsning – externa webbplatser

Högskolan Västs rapport om främjande och förebyggande insatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad